Forus og Gausel IL

Politiattest

Politiattest

Innhenting og håndtering av politiattester

Krav om politiattest i Forus og Gausel Idrettslag

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.
Link til idrettsforbundet: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Hvordan innhente politiattester / elektronisk søknad
FGI er pålagt å innhente politiattest fra de som påtar seg et oppdrag for idrettslaget som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.


Daglig leder avgjør hvem som skal forevise politiattest. Det er den aktuelle personen selv som skal søke om politiattest, ikke idrettslaget. Fra juli 2014 kan (skal) søknad sendes elektronisk.
Hvordan man søker finner man på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Sammen med søknaden skal det sendes en bekreftelse fra FGI. ( se hjemmeside/politiattest )
 

Hvem Forus og Gausel skal avkreve politiattest fra

·        Politiattest avkreves av personer som skal utføre oppgaver for FGI som innebærer et tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Dvs. trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

·        Dersom en person påtar seg andre oppgaver i samme idrettslag, for eksempel et nytt lag etter en sesong, avkreves ikke ny politiattest.
Dvs. at en attest er nok hvis personen er engasjert i flere grupper innen idrettslaget. Attesten skal forevises daglig leder.

·        Hvis en person ikke ønsker å innhente politiattest, skal FGI ikke benytte denne personen til oppgaver i idrettslaget.

·        Vedr. varighet og fornyelse: Attester som er utstedt til denne ordningen (for idretten) er gyldig i 3år.

·        Det vil på et senere tidspunkt komme informasjon om evt. bestemmelser om fornyelse av attesten.

Hvem i FGI kan avkreve politiattester
Det er kun daglig leder I FGI som kan avkreve politiattest.
 

I Forus og Gausel blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Klubbens representant har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

FGI sin kontaktperson er:

Daglig leder, Daniel Egge Roux

Tlf.mob. +47 936 04 785

Tlf. Kontor. +47 51315720
 

Verv innen Frivillig organisasjon – Forus og Gausel Idrettslag – Politiregisterforskriften §34-1, jf. Politiregisterloven §39, første ledd.
Søkere under 18 år kan ikke søke om politiattest elektronisk. Se informasjon på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ hvordan man da går frem.

Hvordan håndtere politiattester

 

Innhenting på en-to-tre-fire:

  1. Søkeren må ha en bekreftelse utstedt av FGI v/daglig leder. Last ned og fyll ut bekreftelse politiattest som ligger nederst på denne siden.
  2. Søknaden om politiattest fylles ut elektronisk på https://attest.politi.no/. Signert bekreftelse fra FGI lastes opp som vedlegg på denne elektroniske søknaden. NB! Du trenger bank-id eller innlogging i ID-porten (Min ID) for å gjøre dette.  
  3. Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.
  4. Etter at den søknaden gjelder mottar vedtak fra Politiet, skal politiattest fremvises Daglig Leder FGI. (FGI mottar ikke kopi av vedtak). Forus og Gausel skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

·        For behandling av attester med anmerkning vises til Veileder utarbeidet av NIF.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Daglig leder registrerer foreviste politiattester i eget skjema for Forus og Gausel idrettslag.
Det vil si at det er Daglig leder som er ansvarlig for at alle aktuelle personer foreviser politiattest,

og for at informasjonen er forsvarlig registrert.

Hva dette registeret skal inneholde

·        Navn på person.

·        Lag

·        Oppgave / ansvarsområde.

·        Dato på politiattest.

·        Dato for når politiattest ble forevist.

Med vennlig hilsen 
Styret
Forus og Gausel Idrettslag

Informasjon om elektronisk søknad

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift