Sotra SK

Årsmøter

Årsmøter

Årsmøtet 2018

Det inkalles med dette til Årsmøte i
Sotra Sportsklubb

TORSDAG 28. mars 2017 kl. 19:00
i Straume Teknologisenter, 5353 STRAUME

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 14.mars 2019.
Sakene kan sendes; Sotra SK, Idrettsveien, 5353 STRAUME eller post@sotrask.no

 

Sakspapirer kan lastes ned på lenke til høyre

 

 

 

SAKER

1. ÅPNING

2. Godkjenne de stemmeberettigete.

3. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.

4. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Valg av tellekorps

6. Behandle idrettslagets årsberetning.

7. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

8. Behandle forslag og saker.                                                                                                              

7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Foreta følgende valg;

  1. Leder og nestleder
  2. 3 styremedlem og 2 varamedlem
  3. Ett styremedlem fra hver idrettsgruppe som har mer enn 20% av medlemmene i klubben, og som dermed gjelder Fotball- Håndball- og Turn/dansgruppen.
  4. Dette styremedlemmet skal være lederen for vedkommende idrettsgruppe.
  5. Ett styremedlem som skal representere alle de andre idrettsgruppene.
  6. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  7. Valg av revisor
  8. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
  9. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
VELKOMMEN!  
 

IDRETTENS LOVER OM STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET;

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

 

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene6. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 
Basis lovnorm for idrettslag finner du her!  
 

 

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift