FlaktveitIK

Formål & bakgrunn

Formål & bakgrunn

Klubbens grunnleggende ideologi og filosofi

FIK formålsparagraf:

”Idrettsklubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF).

  • Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. 
  • All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, fellesskap, helse og ærlighet.
  • Klubbens devise er: ”For trivsel og utvikling i nærmiljøet”.

Bakgrunn - Klubbens røtter:

FIK ble stiftet 25. august 1994.  Det hele begynte så smått på 80-tallet da en gruppe ledet av Jan Olav Osen begynt å arbeide for idrettsanlegg på Flaktveit. Dette arbeidet hadde stoppet litt opp da "Flaktveit Vi Bryr oss" (FVBO) ble startet 27.10.1991. Leder i FVBO var Terje Valen som i 1998 ble leder for FIK. Under FVBO ble det organisert flere grupper, bla. "Idrettsplass- og parkgruppe" og "Idrettsgruppe".

Dette arbeidet ga resultater og på et stort allmøte i regi FVBO den 18.03.1993, der mange representanter fra kommunen var tilstede, kunne idrettsjef Nils Kr. Grimstveit fortelle at FVBO sitt arbeid for fotballbane hadde ført til at det var bevilget penger og at arbeidet skulle settes i gang allerede høsten 1993. På møtet ble det også sagt at idrettshall i området var aktuelt, men at der ikke var disponibel tomt og ikke penger før i 1996.

I mellomtiden hadde også Bergen Kommunes Eiendomsselskap (BBE) bestemt seg for å gå inn for at området i Vassdalen (der Flaktveithallen i dag ligger) kunne omreguleres fra friområde og boligområde til idretts- og skoleområde.  Arbeidet i idrettsplass- og parkgruppen førte til bygging av Breimyra grusbane i 1994 og Flaktveitparken i 1995. Med idrettsplassen var det blitt mulig å danne idrettslag.

FVBO innkalte derfor i juni 1994 til et møte om oppstarting av idrettslag med idrettsjefen i kommunen og prosjektleder Inger J. Alfstad (Trulte) til stede. Der ble det nedsatt et interimsstyre med Kate Aksnes, Gro Byrkjeland, Åge Espelid, Frode Larsen, Arnt Gamlemshaug og Tom Asbjørnsen som medlemmer. Dette interimsstyret inviterte så til ”Stiftelsesmøte for Flaktveit Idrettslag” på Flaktveit skole 25.08.94 og der ble Flaktveit idrettsklubb startet med Stig Svendsen som leder og Arnt Gamlemshaug ble leder for fotballgruppen.

FIK overtok så og si direkte formålsparagrafen av 19.01.1991 fra FVBO der det het at FVBO skal ”Arbeide for å skape trivsel og trygghet for Flaktveitbeboerne og gi barn og unge gode vekst- og utviklingsmuligheter”.  Dette ble da sammenfattet i devisen til FIK ”For trivsel og utvikling i nærmiljøet”.

Ved siden av idrettsklubbens styre ble det nedsatt en gruppe som skulle jobbe med klubbhus. For en stund fikk arbeidet med idrettshall hvile. Klubbhusgruppen gikk inn for samarbeid med borettslag og sameier osv. om å skaffe kapital til klubbhus som skulle bygges ved Breimyrabanen. Men under kontakten med kommunen ble det klart at mange idrettslag hadde knekket nakken økonomisk på slike prosjekter og at det ville være mye bedre å gå inn for å få en idrettshall med klubbhusdel.  Tom Knudsen påpekte dette for FIK. Idrettshall på Flaktveit kom inn på prioritert plass i kommunens idrettsmelding og ble finansiert like før den store innstrammingen i kommuneøkonomien ble satt i verk. At borettslag og sameier hadde gitt 1,5 millioner kroner til klubb- og kulturhus, var avgjørende for at hallen ble prioritert så høyt og kunne bygges så raskt. Flaktveithallen stod ferdig høsten 2003. At klubben samtidig klarte å få en nye 11-verbane og en ny 7-verbane inn i prosjektet var rein bonus og veldig forbedring av arbeidsvilkårene for fotballgruppen.

Nyere historie - etter 2003:

Etter at Flaktveithallen sto ferdig fikk vi det store sjokket da kommunen plutselig i begynnelsen av november 2003 fant ut at den ikke hadde råd til å ha ansatt folk for å drifte hallen. Da måtte FIK sitt hovedstyre raskt bestemme seg for om vi skulle kaste inn håndkleet eller starte en voldsom satsing for å ta over driften selv. Egentlig ville det vært nok for de fleste idrettslag å klare å oppgradere seg for å kunne organisere mange flere grupper enn før med ny hall. Nå fikk vi altså selve halldriften i fanget i tillegg, og det omtrent uten tilskudd til personale fra kommunen. Det var en voldsom utfordring.

For å greie de store utfordringen som stod foran oss med drift av ny hall og etablering av nye idrettsgrener ble det bestemt å ansett en daglig leder. Frode Bergo Larsen ble ansatt fra nyttår 2004. Dessuten sa Steinar Hovland seg villig til å gå på som vaktsjef i hallen. Samtidig ble sponsorarbeidet veldig trappet opp under ledelse av Svein Nybruket.  Slik at FIK per i dag fremstår med en god drift og en god økonomi.  Spesielt vil vi fremheve driftstøtten fra Trond Mohn som har gjort dette mulig.

For å drifte hallen har vi vært nødt til å bygge opp en bedrift med ansatte.  Det gjelder både hallvakter, renholdere, aktivitetsledere og vedlikeholdsarbeidere. Dette har krevd at vi har måttet utvikle økonomiarbeid og personalarbeid på et nivå som klubben har vært helt ukjent med tidligere. Med stor innsats fra daglig leder og mange frivillige ressurspersoner, og under fast ledelse av hovedstyret, har dette lykkes utrolig godt. I klubben har vi nå 17 ansatte tilknyttet selve driften av hallen hvorav de fleste jobber deltid.

Flaktveithallen med tilhørende klubbhusdel har gjort det mulig med en helt annen drift og utvikling en før. FIK utviklet seg raskt fra en klubb som drev med fotball pluss litt håndball og basket, til en av de mest allsidige klubbene i Bergen.  Det arbeidet vi har gjort er blitt regionalt og nasjonalt annerkjent.  Noe som åpner for enda større utviklingsmuligheter i fremtiden.

Dette viser seg i arbeidet med utviklingen av Flaktveit idretts- og kulturpark. På grunn av det helhetlige arbeidet vårt i vi bryr oss tradisjonen, og på grunn av det som er oppnådd i bydelen over femten år har vi klart å fange interessen til Idrettsrådet i Bergen, Hordaland Fotballkrets, Norges Fotballballforbund og Trond Mohn. Vi har nå sjansen til å bli en nasjonal satsingsklubb, et eksempel på hva som kan opnåes i "nyetablerte" forsteder.  Dette har igjen resultert i at Trond Mohn i 2005 lovet fullfinansiering av FIKs videre utbyggningsplaner - Flaktveit idretts- og kulturpark med; kunstgressbane, ballbinge, sykkelbane, joggeløype, trampoliner og aktivitetspark for barn. 

Det gode arbeidet i FIK blir lagt merke til, og FIK fikk for 2004 Kiwanis Club Åsane hederspris og Hordaland Fotballkrets Breddepris for 2005.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift