SUIL

Om klatregruppen

Om klatregruppen
Velkommen til Skudehallen klatrevegg
Skudehallen klatrevegg eies av Karmøy kommune og drives av Karmøy Klatrelag. Den er tilsluttet Norges Klatreforbunds Bratt Kort-ordning. Se eget oppslag om dette.

Karmøy Klatrelag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Skudehallen klatrevegg!

Skudehallen klatrevegg eies av Karmøy kommune og drives av Karmøy Klatrelag. Den er tilsluttet Norges Klatreforbunds Bratt Kort-ordning. Se eget oppslag om dette.

Karmøy Klatrelag

Karmøy Klatrelag er organisasjonsmessig underlagt Skudenes Ungoms- og Idrettslag (SUIL). Dette gir oss mange fordeler, bl.a. økonomisk og administrativ drahjelp. Medlemmer i SUIL er derfor automatisk medlem i Karmøy Klatrelag.

Selv om tilknytningen til Skudeneshavn og Skudehallen klatrevegg er sterk, ønsker Karmøy Klatrelag å fremme klatresporten i hele Karmøy kommune og knytte til seg klatrere fra hele kommunen. På sikt vil vi dessuten jobbe for tilrettelegging av utendørs klatrefelt i Karmøy kommune.

Karmøy Klatrelag er tilsluttet Norges Klatreforbund, som er et særforbund i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè, NIF. Norges Klatreforbund er dessuten medlem av det internasjonale klatreforbundet, UIAA

Medlemskap i Karmøy Klatrelag oppnås ved innmelding i SUIL. Som medlem i klatrelaget kan du gratis benytte Skudehallen klatrevegg og låne klatrelagets utstyr.

For ikke-medlemmer av Karmøy Klatrelag koster det kr 30,- per klatreøkt. Leie av utstyr er da inkludert.

Medlemskontingent SUIL/Karmøy Klatrelag

Fra og med 18 år:            kr 1200,- per kalenderår (kr 500,- kun for klatrelaget)

Fom. 13 år tom. 17 år:     kr 800,- per kalenderår (kr 500,- kun for klatrelaget)

Til og med 12 år:              kr400- per kalenderår( barn til og med 7.klasse klatrer gratis i følge med foresatte)

Kontingenten betales inn på klatrelagets konto nr. 3361.18.36150.

Treningstider for Karmøy Klatrelag

Onsdager                       2000-2200         Klubbkveld

Onsdager                       1900-2000         Ungdoms- og familieklatring

 

 

 

 

§        Klubbkvelden er for medlemmer i Karmøy Klatrelag over 15 år for trening og sosialt samvær.

§        Ungdomsklatringen er for ungdommer fra og med 8. klasse til 18 år.

§        Familieklatringen er åpen for alle, inkludert barnefamilier. Barn til og med 7. klasse må være i følge med foresatte eller en annen voksen over 18 år. For disse legges lista litt lavere enn ellers, slik at den foresatte/voksne kan gjennomgå et kort sikringskurs og sikre barn uten å ha Bratt Kort. Merk at dette er eneste unntaket fra Bratt Kort-ordningen ved Skudehallen klatrevegg.

Forsikringer

Gjennom medlemskap i Norges Klatreforbund er Karmøy Klatrelag ansvarsforsikret ved alle aktiviteter. I tillegg er alle barn til og med 12 år ulykkesforsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

Du som er bruker av Skudehallen klatrevegg over 13 år, må imidlertid selv besørge ulykkesforsikring som også gjelder klatring.

Bruk av klatreveggen

All bruk av Skudehallen klatrevegg skjer på eget ansvar. Unntaket er ansvar ved svikt i selve klatreveggen eller svikt av utlånt utstyr. Karmøy Kommune er ansvarlig for at klatreveggen og lastbærende konstruksjoner er i orden. Karmøy Klatrelag er ansvarlig for at sikkerhetsdetaljer i klatreveggen (topptaufester og mellomforankringer) og utlånt klatreutstyr er i orden.

 

Bruker av klatreveggen er selv ansvarlig for riktig bruk av klatreveggen og alt utstyr. Se ”Klatrevettplakaten” og eget oppslag om Bratt Kort-ordningen ved Skudehallen klatrevegg.

 

Klatring uten sikring (buldring) er kun tillatt opp til nederste mellomforankring.

Kontakt oss!

Har du spørsmål om Karmøy Klatrelag eller klatring ved Skudehallen klatrevegg, så ta kontakt med:

Kåre Olav Oftedal (leder, 97532039)

 

Våre internettsider finnes på www.suil.no

 

Bratt kort
Skudehallen klatrevegg er tilknyttet Norges Klatreforbunds Bratt Kort-ordning. Dette er en sertifisering av innendørsklatrere som er innført for å redusere ulykker og forebygge skader. For å få Bratt Kort må du demonstrere gjennom Bratt Kort-prøven at du har de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å opptre sikkert på innevegg. Som driver av Skudehallen klatrevegg er det Karmøy Klatrelag som organiserer Bratt Kort-prøven og utsteder Bratt Kort.

Bratt Kort

Skudehallen klatrevegg er tilknyttet Norges Klatreforbunds Bratt Kort-ordning. Dette er en sertifisering av innendørsklatrere som er innført for å redusere ulykker og forebygge skader. For å få Bratt Kort må du demonstrere gjennom Bratt Kort-prøven at du har de kunnskaper og ferdigheter som skal til for å opptre sikkert på innevegg.

Som driver av Skudehallen klatrevegg er det Karmøy Klatrelag som organiserer Bratt Kort-prøven og utsteder Bratt Kort.

Rekkevidde og begrensninger ved Bratt Kort

 • Kravet for å få Bratt Kort er bestått Bratt Kort-prøve. Ved Skudehallen klatrevegg utstedes Bratt Kort kun til personer over 13 år.
 • Bratt Kort gir uten ytterligere ferdighetskrav adgang til klatring ved de klatreklubber og klatrevegger som har innført Bratt Kort-ordningen.  
 • Veggeier beholder retten til å veilede og tilrettevise enkeltklatrere, gitt at dette ikke reduserer kravene i Bratt Kort-ordningen.
 • Kortet kan inndras av Norges Klatreforbund, dets medlemsklubber eller veggvakt ved grove eller gjentatte brudd på sikkerhetsrutinene.
 • Bratt Kort-innehaver over 18 år har rett til å ta med seg en person som ikke har Bratt Kort og gi vedkommende anledning til å klatre. Person uten Bratt Kort kan øve på å sikre andre under direkte tilsyn av person med Bratt Kort.
 • Ved utstedelse påføres Bratt Kort et oblat som viser gyldighetstiden. Norges Klatreforbund sender hvert andre år nye oblater til kortutsteder.
 • Kortet må fornyes i løpet av ett år etter utløpt dato for å unngå ny Bratt Kort-prøve. Kravet er da at man fremdeles er oppdatert på de punkter som Bratt Kort-prøven inneholder. Dette kontrolleres ved stikkprøver.
 • Tapt kort erstattes dersom klatreren legitimerer seg og står i kortregisteret.

Ansvarserklæring for Bratt kort

Før du får Bratt Kort, skal du underskrive kortet. Med din underskrift på kortet skriver du under på at du har lest og forstått følgende:

 • Du vet at klatring er en risikoaktivitet som du utøver på eget ansvar.
 • Du påtar deg ansvaret for egen aktivitet og opphold i klatreanlegget.
 • Du vil følge reglene for sikker klatring (se ”Klatrevettplakaten”) under opphold i anlegget.
 • Du vil innrette deg etter instrukser fra personalet.
 • Du vil innrette deg etter regler for rekkevidde og begrensinger ved Bratt Kort.
 • Du er kjent med at uaktsomhet eller brudd på reglene kan medføre bortvising. Gjentatte eller grove brudd kan medføre inndragelse av Bratt Kort.
 • Du vet at ulykkesforsikring som også gjelder klatring må besørges av deg selv. Unntaket er barn til og med 12 år som er dekket av Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.
 • Du skal be om veiledning ved enhver tvil om bruk av anlegg eller utstyr.
 • Du vil gjøre ditt beste for også å ivareta andres sikkerhet i klatreanlegget.
 • Sikkerhetsmessige feil ved anlegget skal straks meldes til personalet.

Bratt Kort-prøven

Bratt Kort-prøven er en test hvor du viser at du har de grunnleggende kunnskapene og ferdighetene om sikring og klatring innendørs. Prøven legges opp som ei klatreøkt, der du tar på utstyr uten hjelp, viser kameratsjekk, sikrer en annen under topptauing og leding - med påfølgende nedfiring. Kortet dokumenterer at du har demonstrert dette på en sikker måte. Det stilles ikke krav til at du skal klatre på led for å få Bratt Kort, men du skal muntlig kunne gjøre rede for hva det er viktig å huske på under klatring på led.

 

Karmøy Klatrelag arrangerer jevnlig innføringskurs i innendørsklatring, som gir grunnlaget for å bestå Bratt Kort-prøven. Etter innføringskurset (samt minst 3 dokumenterte treningsøkter innen en måned etter kurset) kan Bratt Kort-prøven avlegges. Dersom du er en erfaren klatrer, kan du selvsagt avlegge Bratt Kort-prøven uten foregående kurs. Se eget oppslag om treningstider og tidspunkt for planlagte innføringskurs.

 

Spørsmål om Bratt Kort?

 

Har du spørsmål om Bratt Kort-ordningen ved Skudehallen klatrevegg, så ta kontakt med Karmøy Klatrelag ved Kåre Olav Oftedal (leder, 97532039) eller Marit Ellingsen (booking av kurs o.l., 91671720). Les mer om Bratt Kort på Norges Klatreforbunds internettside www.klatring.no

Hallvakt/ Veggvakt
Det er viktigt at alle klatrevaktene leser gjennom dette.Her finner du instruks for veggvakt ved Skudehallen klatrevegg.

Instruks for veggvakt ved Skudehallen klatrevegg

1.     Det skal være minimum 1 veggvakt fra Karmøy Klatrelag tilstede ved alle klatrelagets treninger og arrangementer.

2.     Veggvakten skal inneha Bratt Kort, være medlem av Karmøy Klatrelag og ellers være skikket til å ha denne rollen.

3.     Veggvakten skal ha tilsyn med klatreveggen, låne ut klatreutstyr og veilede brukerne. Veggvakten har plikt til å korrigere oppførsel som er i strid med ”Klatrevettplakaten” og ordensreglene i og ved klatreveggen.

4.     Veggvakten skal møte i god tid før trening eller arrangement for å klargjøre veggen for klatring.

5.     I tilfeller hvor det ikke er egen hallvakt til stede, må hoveddøren til hallen holdes låst slik at uvedkommende ikke slipper inn.

6.     Veggvakten skal føre oversikt i loggpermen over betalende klatrere, ta imot betaling og snarest sette pengene i banken. Det skal aldri oppbevares penger i utstyrsrommet.

a.      ikke-medlemmer av Karmøy Klatrelag betaler kr 30,- per klatreøkt. Leie av utstyr er da inkludert. Benytt Klatrelagets konto nr. 3364.20.36659 for innbetaling

b.      innmelding i SUIL og Karmøy Klatrelag koster per kalenderår kr 800,- for personer fra og med 18 år, kr 500,- for personer fra 13 til 17 år og kr 200,- for personer til og med 12 år. Giroer for innbetaling av medlemskontingent finnes i loggpermen. Dersom ikke-medlemmer mottar giro i stedet for å betale kr 30,- i klatreavgift, skal navn og adresse føres i loggpermen. Medlemskontingenter skal betales direkte til SUILs konto nr. 3364.20.36640

7.     Veggvakten skal sørge for at ”Egenerklæring for klatring uten Bratt Kort” blir utfylt av alle som ennå ikke har kvalifisert seg for Bratt Kort. Egenerklæringen arkiveres i loggpermen.

8.     Spesielt under Familieklatring har veggvakten ansvaret for å gi de foreldrene som ønsker det, et kort sikringskurs for å kunne sikre barn til og med 7. klasse på topptau uten å ha Bratt Kort. Den voksne skal da underskrive ”Egenerklæring for familieklatring” med navn på de barna han/hun har ansvaret for. Egenerklæringen arkiveres i loggpermen.

9.     Veggvakten skal ved behov signere på kursbevis for egentrening etter ”Innføringskurs i innendørsklatring”. For å kunne gå opp til Bratt Kort-prøve skal kursdeltakeren ha foretatt minst 3 dokumenterte egentreninger innen 1 måned etter avsluttet kurs.

10.  Dersom veggvakten har kompetanse tilsvarende Norges Klatreforbunds ”Instruktør inne-kurs”, kan han/hun ved behov holde Bratt Kort-test og utstede Bratt Kort. I så fall skal navn, adresse etc. på nye Bratt Kort-innehavere føres i egen liste i loggpermen. Arket ”Bratt Kort” som finnes i loggpermen, skal deles ut til den som mottar Bratt Kort for informasjon.

11.  Veggvakten skal ved avsluttet trening eller arrangement sørge for at alt utånt klatreutstyr blir hengt tilbake på plass, at utstyrsrommet blir låst og at klatreveggen forlates ryddig. Dette innebærer at alle klatretau skal kveiles opp i nederste mellomforankring eller annet egnet sted, at presenningene låses sammen på midten, at de 2 midterste fallmattene (der håndballmålet står) legges bak målet samt at håndballmålet settes på plass.

12.  Alt som blir ført i loggpermen, skal signeres av veggvakten.

13.  Ved behov skal veggvakten støvsuge eller feie fallmattene og kanten inn mot klatreveggen.

 

Tilleggsinstruks for hallvakt utenom Karmøy Klatrelags treningstider

1.     Medlemmer av Karmøy Klatrelag som innehar Bratt Kort, kan klatre i Skudehallen klatrevegg utenom Klatrelagets treningstider dersom dette ikke medfører ulempe for andre som er i hallen.

2.     Medlemmer i Klatrelaget som innehar Bratt Kort og er over 18 år kan ha med seg andre som ikke er medlemmer eller har Bratt Kort, og gi vedkommende anledning til å klatre.

3.     Dersom ingen av de som skal klatre er over 18 år, må alle som skal klatre, være medlem av Klatrelaget og inneha Bratt Kort.

4.     Dersom det kommer folk fra andre klatreklubber som sier at de har kompetanse tilsvarende Bratt Kort, skal hallvakten kontakte Karmøy Klatrelag ved Magnus Jonas Fjell (95051840) eller Kåre Olav Oftedal (97532039) før vedkommende eventuelt slippes til i klatreveggen.


Kontaktinformasjon:
Skudenes Ungdoms og Idrettslag - Postboks 43 - 4297 Skudeneshavn
Telefon: 977 44 849                 E-post: post@suil.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift