Olsvik IL

for 2013

for 2013

Agenda for Olsvik IL sitt Årsmøte 07.02.13

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), referent (er)[1] samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker. [2]

  1. Godkjenne nye vedtekter, basert på ny lovnorm
  2. Godkjenne ny sportsplan

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.[3] (Utgår – vi har ingen organisasjonsplan)

10. Foreta følgende valg:[4]

    a) Leder og nestleder

    b) …...styremedlem[5]   og….. varamedlem

    c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

    d) 2 revisorer[6]

    e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.

    f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

 

(2) Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

 

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

 

 

[1] Verken dirigent eller referent behøver å være medlem i idrettslaget, se også § 14.

[2] Forslag i saklisten samt eventuelle forslag som årsmøtet, ved godkjenning av saklisten, har vedtatt å behandle etter et vedtak av 2/3 av de stemmeberettigede på årsmøtet.

[3] Organisasjonsplanen skal regulere idrettslagets interne organisering og aktivitet. .

[4] Dette er minimum av de tillitspersoner som skal velges på årsmøtet. Årsmøtet kan i tillegg velge andre tillitspersoner det er behov for.

[5] Antall styremedlemmer og varamedlemmer må fylles ut ved vedtakelse av loven, minimum 1 styremedlem og 1 varamedlem. Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver.

[6]Idrettslag med årlig omsetning på mer enn kr 5 millioner plikter å ha engasjert revisor, jf. NIFs lov § 2-11, og må innta følgende som nytt punkt 10 i § 15: «Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere idrettslagets regnskap.»  Punkt 10 forskyves til nytt punkt 11 og punkt 11 bokstav d) endres til: «Kontrollkomité med 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.»

Olsvik Idrettslag
Best i Vest!
Olsvikfjellet 41A, 5184 Olsvik, Norge

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift