Forus og Gausel IL

Organisering av lag

Organisering av lag

Organisering av lag

Det er ingen fasit for organisering av lag i FGI, men vi har en minimumsstandard.  Hvert lag må ha en hovedtrener og hjelpetrener, en oppmann og to foreldrekontakter.  I tillegg skal laget identifisere med navn, to personer som kan jobbe for klubben, enten som tillitsvalgt eller prosjektarbeider.Det oppfordres til at lagene å organisere seg med mer enn en person i hver funksjon.  Det bør være minimum to personer, gjerne fire som har en oppgave sammen. Da er det lettere å søke hjelp og du står ikke alene med oppgavene som må utføres.  Alle som deltar aktivt må være medlem av FGI


 

Medlemsregistrering

Det er en forutsetning for å delta i FGI aktiviteter at spillerne er medlemmer i FGI. Se www.FGI.no (bli medlem i FGI) for hvordan medlemmer skal registreres.  Lagets oppmann skal også føre oversikt lagets spillere. Denne vedlikeholdes i lagsidene på http://www.fgi.no. Spør din leder hvis du er usikker.

Sørg for å oppdatere spillerlisten fortløpende. Dette vil spare deg for mye arbeid i forbindelse med årlig kontingent gjennomgang.

Nye spillere bør få prøve seg i laget på noen treninger før vi registrerer disse. Spillere kan ikke delta i kamper, eller motta noe utstyr før de er registrert som betalende medlem. Daglig leder har oversikt over hvilke spillere som har betalt.

Se også eget kapittel om spillerovergang fra annen klubb.

Foreldresamarbeid

Siden våre medlemmer i hovedsak er barn og unge er foreldrene en viktig ressurs. Foreldre er nødvendig for å drive idrettslaget og foreldrenes oppgaver er mange og varierte, det kan være alt fra å være leder til å bake kake til sosiale samlinger og avslutninger. Alle bidrag er verdifulle. Uten støtte og hjelp fra foreldrene vil drift av ethvert lag bli meget vanskelig og nærmest umulig innenfor vår organisasjonsmodell.

Som lagleder er det viktig å kunne kommunisere og etablere et godt forhold til foreldregruppen. Du må samle inn telefonnummer og e-post adresse ved første anledning.  Sørg for at foreldrene selv melder endringer fortløpende og ta dette opp som punkt på møtene.

Det anbefales å etablere en samlet oversikt, f.eks. et excel-ark, med alle nødvendige kontaktopplysninger for laget der navn på spiller, fødselsdato, adresse, draktnummer, navn på foresatte, e-postadresser for foresatte, telefonnummer til foresatte, osv. er samlet.

Spillerliste kan du hente ut fra nettsidene når du er innlogget som oppmann ellet trener.

Se vedlagt eksempel for adresseliste:    

Det er viktig å få med mange foreldre som kan dele på små, men viktige oppgaver. Dersom foreldre får små oppgaver så viser erfaringen at de blir viktige støttespillere for laget videre. Husk at mange føler seg litt usikre på om de er gode nok til å hjelpe til. Trives foreldrene sammen er laget sikret suksess.

Det går sikkert greit å drive et lag alene et år eller to. Men – all erfaring viser at slike oppmenn/trenere fort brenner ut og da kan det være vanskelig for nye å overta.

Et godt organisert lag vil gi treneren de beste rammer og oppgaven vil bli lystbetont og inspirerende.

Stikkordet for vår kontakt med foreldre er full åpenhet. Det er ingen forhold i FGI som ikke kan tas opp på foreldremøter og diskuteres i åpenhet. Dette gjelder blant annet:

  • økonomi

  • aktivitetsnivå

  • prinsipp for laguttak

  • andre forhold

Med dette utgangspunkt er det forsvarlig å si at vi forutsetter og krever at foreldrene engasjerer seg hvis barna er aktive i klubben.

Foreldremøter

Vi anbefaler å avholde tre foreldremøter i året og hvert lag finner sin form på dette. Styret vil gjerne få anledning til å informere om saker som er av betydning for hele klubben og du kan ta kontakt med et hvilket som helst medlem av fotball styret for å melde fra når dere avholder foreldremøte.  Representanten fra styret vil kunne gi informasjon som den enkelte foreldre har behov for og svare på spørsmål som du ikke forventes å kunne si noe om. I tillegg kan styret være behjelpelig med innhold på møtene. Som oppmann samarbeider du med trener og foreldrekontakt om innhold og gjennomføring av møtene.

Klubbhuset kon bookes til foreldremøter. Dette gjøres ved å kontakte daglig leder på mail i god tid.

Det kan være lurt å avholde foreldremøter som følger:

  • November, avslutte sesongen, summere opp og etablere støtteapparat for neste sesong.

  • Januar, diskutere detaljer for kommende sesong, turer, cuper, terminliste og inntektsaktiviteter

  • Midt i sesongen ved behov og forut for eksterne turneringer.

Still krav om at alle må møte – det er til beste for barna deres.  La foreldremøtene være effektive, forbered dere godt.  Be noen om å ta med kaffe og noe å bite i og lag plass til frivillig samvær mot slutten av møtet. Forsøk å få foreldrene til å snakke sammen.

Engasjement blant innvandrerforeldre

Mange medlemmer har innvandrerbakgrunn. Vi har som mål i FGI at innvandrerforeldre skal engasjere seg i klubben i samme grad som etnisk norske foreldre som lagledere, trenere, styremedlemmer etc. Dette krever at vi informerer godt omkring driften av klubben, inviterer til samarbeid og skaper et miljø der tillitsvalgte med ulik bakgrunn trives og kan arbeide sammen.

For innvandrere kan det ofte være ekstra vanskelig å påta seg verv fordi mange ikke kjenner den norske organisasjonsformen, noen har språkproblemer, mange jobber på kveldstid osv. Det er derfor ekstra viktig at lagledelsen rundt hvert enkelt lag gjør en innsats for å informere og invitere innvandrerforeldre rundt sitt lag til å delta i klubbarbeidet.

Fordeling av arbeidsoppgaver

TRENER

OPPMANN

FORELDREKONTAKT

Sportslig tilbud. Planlegge treningsprogram i samråd med Spillerutvikler, trenerkoordinator og sportslig utvalg

Sørge for jevnlig kontakt med Trener og foreldrekontakt.

Sørge for at alle foreldre deltar rundt laget. Ta jevnlig kontakt med trener/oppmann.

Sørge for jevnlig kontakt med

Lagledere/Foreldre

Følge opp innbetalinger av medlemsavgift.

Inneha oversikt over lagets økonomi. Alle lag har ”konto” hos FGI. Det er ikke anledning til å ha lagkonto utenom FGI sin konto

Organisere sosiale aktiviteter

Innkalle til kamper,

spillermøter og andre aktiviteter.

Sørge for bestilling av utstyr til sesongen.

Rutinert beskrevet www.fgi.no Fotball hovedside – bestille utstyr

 

Levere bestilling av utstyr til oppmann

Fylle ut skademeldingsskjema ved skader.

Innkalle til foreldremøter i samarbeid med trener og oppmann

Inneha nøkler til garderober

Inneha nøkler til klubbhuset

Delta på ulike kurs

Kurspåmelding til kursansvarlig

Tiltak for å skape samhold

Delta på ulike kurs

Skrive årsberetning for laget sammen med trener og levere denne ved sesongslutt

Leder barnefotball/ungdomsfotball har skjema

Organisere dugnader, herunder sørge for en hensiktsmessig fordeling av dugnadsbyrden innad i laget

 

Sørge for at lagene blir påmeldt til cuper.

Være til stede på trening og kamper en gang i blant

Delta på trenermøter

Føre oversikt over spillere, trenere og støtteapparat på Excel og være klar til å formidle denne til klubbledelse ved behov

 

Ta i mot nye spillere.

Påmelding til serie og divisjon til leder barneavd

 

Levere ønske om treningstid til bane- og anleggsansvarlig til fastsatte tider.

Ansvarlig for kampavvikling, ref punkt i denne håndbok

 
 

Oppdatere lagets hjemmeside på www.fgi.no

 

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift