Buøy IL

Regelverk

Regelverk

Utdrag fra regelverket fra cup.

NFF’s Breddereglement Kapitel 6 Turneringer, § 6 p. 1 – 9 

KAPITTEL 6. TURNERINGER ARRANGERT AV KLUBBER OG KRETSER
§ 6-1 SØKNAD OG GODKJENNELSE
(1) Klubber som vil arrangere turneringer, må søke kretsen om dette. Søknaden skal inneholde opplysning om tidspunkt, turneringsreglement, påmeldingsavgift og navn på juryens leder. Det er et vilkår for å få godkjent en turnering at turneringsarrangør stiller med kampverter.
(2) Skal utenlandsk lag delta i turneringen, skal søknad sendes gjennom arrangørens krets til forbundsstyret. Det samme gjelder turneringer der klubb skal kunne benytte andre enn egne spillere. Også krets må søke forbundsstyret for å få arrangere turneringer som nevnt i første og annen setning. Invitasjoner til slike turneringer skal ikke sendes ut før godkjenning er gitt.
(3) Søknadsfrist er 1. februar for turneringer som spilles sommer og høst og 1. oktober for turneringer som spilles vinter og vår. Kretsen eller forbundsstyret kan gi dispensasjon fra fristen. Søknad skal sendes på fastsatt skjema.
(4) Turneringsreglementet skal ha bestemmelser om behandling av brudd på turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester. Hvis forbundsstyret eller kretsen ikke finner turneringsreglementet tilfredsstillende, skal det settes som vilkår for godkjenningen at nærmere angitte bestemmelser endres eller tilføyes.
(5) Forbundsstyret kan fastsette retningslinjer for behandling og vurdering av søknader etter denne bestemmelsen.
§ 6-2 INNTEKTER FRA TURNERINGEN
Inntekter fra turnering kan kun gå til klubben eller kretsen selv eller til veldedige formål. Påmeldingsavgiften til turneringer skal betales samlet som en lagavgift. Alle individuelle avgifter skal være frivillige.
§ 6-3 DELTAKELSE OG SPILLEBERETTIGELSE
(1) Spillere som deltar i turnering uten å være medlem av klubb som er medlem i NFF må tegne egen
forsikring og skal ved påmeldingen skriftlig akseptere å være underlagt NFFs lover og regler i forbindelse med arrangementet.
(2) I turneringer kan en klubb ikke benytte spillere som er spilleberettiget for andre klubber uten at spillerens klubb har gitt skriftlig tillatelse og turneringsreglementet åpner for bruk av spillere fra andre klubber. Slik dispensasjon må fremgå av invitasjonen til turneringen.
§ 6-4 KONKURRANSEREGLER
(1) Det må i turneringsreglementet klargjøres hvordan turneringen skal avvikles. Turneringer kan bestå av seriespill, spill etter utslagsmetoden eller begge deler. Samme sted må det klargjøres hvordan sammensetningen av lag skal skje, både i puljer for seriespill og i den enkelte runde der det spilles etter utslagsmetoden.
(2) I turneringer for klassene for gutt/jente 13-årsklasse og yngre skal alle deltakende lag få spille minst tre kamper.
§ 6-5 RANGERING AV LAG I SERIESPILL
Ved seriespill rangeres lagene etter bestemmelsene i § 4-3. I gutt/jente 12-årsklasse og yngre kåres ikke turneringsvinner.
§ 6-6 AVGJØRELSE AV KAMPER SOM STÅR UAVGJORT ETTER ORDINÆR TID I SLUTTSPILL
(1) Arrangøren skal i turneringsreglementet ha bestemmelser om hvordan kamper avgjøres når det står uavgjort etter ordinær tid i sluttspill.
(2) I 13-, 14- 15- og 16-årsklasse kan kamper avgjøres ved straffesparkkonkurranse om det ikke skal spilles ekstraomganger.
(3) En uavgjort kamp kan forlenges med ekstraomganger på inntil 2 x 15 minutter i seniorklassene og inntil 2 x 5 minutter i aldersbestemte klasser.
(4) Dommeren skal gi 5 minutter effektiv pause før første ekstraomgang. Mellom ekstraomgangene skal det ikke være noen pause. Før første ekstraomgang foretas loddtrekning som ved kampens begynnelse, jfr. spilleregel 8.
(5) I aldersbestemte klasser vinner det lag som scorer først i ekstraomgangene, og kampen avbrytes derved (golden goal).
(6) Det spilles ikke ekstraomganger i oldboys- eller oldgirlsklassene. I disse klassene avgjøres uavgjorte kamper etter bestemmelsene i § 6-7.
§ 6-7 AVGJØRELSE AV KAMPER SOM FORTSATT STÅR UAVGJORT ETTER EKSTRAOMGANGENE
(1) Arrangøren skal i turneringsreglementet ha bestemmelser om hvordan kamper avgjøres når det fortsatt står uavgjort etter ekstraomgangene.
(2) I klassene senior og junior, avgjøres kampene på én av følgende måter:
- ved straffesparkkonkurranse
- ved at det berammes omkamp. Er den første kampen spilt på et av lagenes bane, skal den nye kampen spilles på det andre lags bane hvis annet ikke er bestemt.
(3) I gutt/jente 13-, 14-, 15- og 16-årsklasse, avgjøres kampene ved straffesparkkonkurranse.
§ 6-8 TURNERINGSJURY
(1) Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.
(2) Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig
sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. Hvis ikke annet fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt.
(3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:
a) Irettesetting.
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper.
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0.
d) Utelukkelse av lag fra turneringen.
e) Bøter med inntil kr 2.000,- for lag.
(4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder reaksjonsreglementet tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.
(5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter reaksjonsreglementet kapittel 3.
(6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.
§ 6-9 ØKONOMISK ANSVAR VED AVLYSNING AV TURNERING
Hvis en turnering blir avlyst mindre enn tre uker før turneringsstart, kan arrangøren bli stilt økonomisk ansvarlig for utgifter som påmeldte lag har pådratt seg i forbindelse med planlagt deltakelse.

 

 

  Vår adresse er: Pb. 107, 4086 Hundvåg


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift