SK Sprint-Jeløy

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Styrets beretning 

Styrets sammensetning 
Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning:
Styreleder: Ola Gjessing
Nestleder: Arne Simonsen:
Styremedlemmer: Per Markus Grundesen (Sportslig leder), Per Kobberstad (Leder Yngres) , Petter Hermansen (Seniorleder), Johan Storvik, Cecilie Bollingmo. 

Varamedlemmer har vært Terje Krokdal, Bjørn Bergenheim, Camilla Coucheron-Aamodt

Kontrollkomite har vært Anne Regine Utne.

Det har vært avhold styremøter ca annenhver måned. 

Organisasjon for øvrig
Daglig leder er Therese Solhaug på 100% stilling
Vi har i Sprint 25 trenere i deltidsbetalte stillinger

Klubbens aktivitet gjennom året
Det høye aktiviteten i Sprint fortsatte å vokse i 2015 fra de foregående årene, både i omsetning (kroner!) og medlemstall. 
Året var preget av opprykket til 2. divisjon etter 2014 sesongen, noe vi visste ville bli en stor utfordring. Etter at vi ble plassert inn i en tøff 2. divisjonsavdeling, ble også oppgaven for stor med nedrykk til 3. divisjon. Både sportslig og organisatorisk fikk Sprint en hel del nyttige erfaringer som vi forhåpentligvis kan dra nytte av de nærmeste årene.  

Publikumsmessig ble kampene mot Moss FK på Melløs, med mer enn 2200 tilskuere og på Bellevue sjeldne fotballfester i Moss. 

Som følge av 2. divisjonsdeltakelsen fikk vi gjort en del oppgraderinger på og rundt Bellevue, samt at Moss Kommune før 2016-sesongen er i ferd med å gjennomføre en lenge etterlengtet oppgradering av garderobeanlegget.

Klubbens sportslige aktiviteter for øvrig var «all time high», både i bredde, omfang og resultatmessig. For første gang i historien har vi i 2016 – sesongen Interkretslag både i junior- og gutteklassen. Det viser også at Sprint er den klart ledende klubben i regionen innen ungdomsfotball. 
For øvrig har jentefotballen i Sprint fortsatt den positive utvikling fra årene før. Styret viser for øvrig til beretningene for fotballaktivitetene. 

Styret valgte høsten 2015 ikke å forlenge trenerkontraktene for A-lagets trenere etter mange års lojal og god innsats for klubben. Styret har stor tro på at de nye løsningene vi kom fram til er positive og framtidsrettede og vil bidra sterkt til å utvikle klubben videre sportslig samt for utvikling av enkeltspillere. 

På anleggssiden er erfaringene med Bellevue svært gode. Dette har gitt klubben store utviklingsmuligheter, noe som vises i den høye aktiviteten til enhver tid, gjennom hele året. 

På vårt eget kunstgressanlegg på Refsnes (tidligere Amfi-banen), er kunstgresset nå utslitt etter mer enn 10 års hardt bruk. Styret vedtok derfor sommeren 2015 å skifte kunstgresset. Planen er å skifte kunstgresset før seriespillet starter for fullt i 2016. Dette er et betydelig økonomisk løft for klubben. 
Klubbens andel ble delvis finansiert gjennom et lotteri høsten 2015, hvor de aller fleste lagene stilte flott og lojalt opp. 

29. september arrangerte klubben Sprint-dagen på Bellevue med handicapturnering for lagene i Yngres avdeling. Dagen ble en stor suksess i strålende vær med stort oppmøte av spillere og foresatte. Styret mener at slike arrangementer er viktige for å sikre lojalitet og tilhørighet til Klubben. 

Styret vedtok høsten 2015 å endre klubbens hjemmeside som etter noen års bruk ikke lenger fungerte tilfredsstillende for klubbens mange brukere. Ny hjemmeside ble tatt i bruk januar 2016. Se for øvrig egen omtale under Daglig leders rapport. 
For klubbens øvrige hovedaktiviteter vises til de enkelte delrapportene. 

Økonomi
Ved inngangen til 2015 var vi klar over at året ville bli krevende på grunn av opprykket til 2. divisjon. Det ble dermed budsjettert med et underskudd på kr.130.000 for 2015.
Resultatet for året endte svakere, med et underskudd på kr. 459.000, etter mange år med overskudd. Det negative resultatet skyldtes i hovedsak økte godtgjørelser, reiseutgifter samt noe ekstraordinære utgifter i forbindelse med 2. divisjon. Klubbens likviditet er likevel god og Sprint har gjennom hele året oppfylt alle sine økonomiske forpliktelser med god margin. 
Klubbens egenkapital ved årets slutt er ca 2,3 mill kroner, noe styret oppfatter som solid og som gjør det fullt mulig å fortsette den sportslige satsningen, og utviklingen, Sprint har hatt de siste år. 
Vi viser for øvrig til årsmøtets gjennomgang av regnskap og budsjett. 

Oppsummering
Styret er alt i alt tilfreds med Klubbens utvikling gjennom 2015 og mener at vi står sterkt som klubb foran 2016-sesongen. 
Styret vil takke Daglig leder for solid og engasjert innsats gjennom hele året, sent og tidlig. Videre takker vi alle trenere og frivillige som står på for Sprint i tykt og tynt. Det er dette engasjerte fellesskapet som er hovedårsaken til den fine utviklingen vi har sett de siste år– og som vi håper og tror vil fortsette i 2016 og årene framover. 


Daglig leders rapport
Medlemsregister og fakturering       
Klubben har 890 medlemmer pr. 31.12.2015, hvorav 651 er aktive spillere, 189 har vanlig medlemskap, 46 er pensjonister og 4 er æresmedlemmer.
Antall støttemedlemmer gikk ned med 9, og antall pensjonister med 7.
I 2015 økte antall aktive spillere med 55. Økningen i antall spillere er hele 9,2 %.     32 % av de nye spillerne er jenter, slik at antall jenter økte med 8 % i løpet av året (fra 90 til 108 spillere).
Aktivitetsavgiften ble ikke justert i 2015, men etter pålegg fra Årsmøtet om å se på differensiert treningsavgift, vedtok Styret å innføre en satsningslagsavgift på kr 1500,- pr år for spillere på disse lagene.
De aller fleste aktive betaler medlemskontingent og aktivitetsavgift ved forfall eller etter purring, men det har også i 2015 vært nødvendig med tidkrevende oppfølging av ubetalte avgifter. Klubben legger vekt på at alt skal være betalt for å delta på trening og kamp.

 

Ny hjemmeside 

Klubbens gamle hjemmeside har fungert dårlig de siste årene, og høsten 2015 besluttet styret å investere i ny hjemmeside. Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid i å kartlegge behov og beste løsning, og prosjektgruppen (bestående av Therese Solhaug, Bjørn Bergenheim og Geir Nodland) landet på å endre plattform til KX Products, hvilket også er anbefalt av NIF. Intensjonen har vært å lage en hjemmeside som i kombinasjon av å være en informasjonskanal, også skal være et arbeidsverktøy for trenere og lagledere. Siden er godt mottatt og velfungerende. Det er viktig for klubben å få bort alle ”undergrunns-sider” våre enkelte lag har på Facebook, og dressere alle til å bruke hjemmesiden. Siden vår inneholder også egen ”TV-kanal”, hvor Sprints kamper vises live.   

 

Frivillighet

Antall mennesker i Norge som driver med frivillig arbeid er høyest i verden (OECD-land), og det er tydelig at Gerhardsens dugnadsånd lever videre.

Klubber som Sprint-Jeløy drives fortsatt på frivillighetens premisser, og det høye aktivitetsnivået hadde ikke vært mulig i Sprint hadde det ikke vært for det frivillige korpset. Stillingen som daglig leder, den eneste fulltidsansatte i klubben, kan være krevende å ramme inn i forhold til alle oppgaver som skal løses. Det er svært viktig at frivillig innsats opprettholdes, og at det er et klart og velfungerende grensesnitt mellom det frivillige og det lønnede arbeidet.
 
Frem til spillerne starter med 9’er fotball, er alle lag foreldredrevet. Vi er stolte av å ha ansatte trenere for både satsningslag og breddelag fra spillerne er 13 år – det er ganske unikt i Østfold Fotballkrets! Men foreldre og andre engasjerte er uansett vårt gull, og helt essensielle i å drive klubben videre og opprettholde det svært høye aktivitetsnivået vårt.
Ingen må forledes til å tro at det sikkert er nok folk til å gjøre alle oppgavene, så dersom man har lyst til å gjøre en innsats – vit at alle hender behøves! 

Kurs

I løpet av 2015 har vi gjennomført delkurs 4 i NFF C-lisenskurset, og 15 av våre trenere i yngres tok lisensen løpet av året. Klubben har stått som teknisk arrangør, stilt baner, klubbhus og objekter til disposisjon, mens Østfold Fotballkrets har kommet med instruktør (Dag Frode Hultengreen)  

A-lags trener Gard H. Kristiansen har også fått sin A-lisens dekket av klubben.


Kiosken 

Før sesongstart 2015 informerte Damegruppen at de ikke maktet å stå for kioskdriften på Bellevue lenger. Damegruppen har dessverre blitt færre og færre de siste årene, og også økende alder gjorde at de ikke klarte å betjene kiosken ved alle kampene på Bellevue.
Driften ble derfor tatt inn i klubben, og har blitt løst slik at alle lagene har dugnadsuker hvor de ansvarlige for kiosk. 2015 ble innkjøringsåret for dette, og evalueringen viser at dette fungerer ganske godt! I utgangspunktet er det ca. èn uke hvert år det enkelte laget har ansvaret for kiosken, og vaktlagene medbringer vaffelrøre etter Damegruppas oppskrift (andre varer handles inn). Det er viktig å ivareta tradisjonen med de berømte gode Bellevue-vaflene!
Klubben takker alle som har bidratt på denne dugnaden.
 

Huset

Klubbhuset er i god teknisk stand, men begynner å vise seg umoderne og upraktisk i forhold til ny tid og nye måter å bruke det på.
Styret besluttet i 2015 å ikke leie ut til selskapeligheter/fester lenger, av hensyn til naboer og klager på bråk. I tillegg er klubbens aktivitetsnivå så høyt at det er viktig å kunne ha full råderett og tilgang til lokalene selv. Vinteren 2016 blir huset brukt til å lagre mye av det som vi tidligere har hatt i garderobebygget, på grunn av renoveringen av dette. Dessverre fremstår klubbhuset som rotete og overfylt, men det er heldigvis forbigående. Det er stort bruk av huset vårt nå etter at aktiviteten på Bellevue har eksplodert, og alle oppfordres til å ta ansvar for å slukke lys og låse dører, slå av kaffetraktere, og i det hele tatt påse at huset fremstår som et hyggelig sted for alle å komme. 
Klubben bør bestrebe seg på å male huset innvendig og gjøre generell oppgradering for å fremstå bedre. 


Cuper:

Sparebank 1-cupene 2015

Jentecup Januar: 

148 lag påmeldt, det maksimale vi kan ha av deltagende lag. Som tidligere år: ventelister. 280 kamper ble spilt i Mossehallen. 

Arrangementet var vellykket, gode tilbakemeldinger fra lagene.
 Sprint hadde med 4 lag i cupen.

Cupkommiteen besto av mange erfarne frivillige, A-laget, juniorlaget med flere. Uvurderlige bidragsytere!

Lagene kommer fra Østlandet, mange som har vært med tidligere og noen nye lag. Lillehammer KFK var største deltagende klubb med 20 lag. 


Guttecup Mars: 

146 lag påmeldt, 267 kamper ble spilt, den desidert største klassen var SMG13, med 36 lag. Det krever mye mer arbeid å få lag til guttecupen, og vi var svært fornøyde med helt fulltegnet cup.
 Arrangementet var vellykket, gode tilbakemeldinger fra lagene. 
Sprint hadde med 24 lag, og stilte i alle klasser.

Cupkommiteen besto av de samme frivillige som til jentecupen.

Lagene kommer hovedsakelig fra Østfold, Akershus og Oslo.
Mange lokale lag sikrer høye billettinntekter.  

Cupkommiteen besto av følgende:

Turneringsleder:     
Therese Solhaug

Kampoppsettansvarlig:
Egil Hasselbakk

Vakt/sikkerhet:
Runar Syversen

Banesekretariat:
Dag Sølberg

Hovedsekretariat:
Cathrine Holm og Anne Regine Utne, med flere

Dommeransvarlig:
Roy P. Hansson

 

Tine Fotballskole  

Tradisjonen tro arrangeres TINE Fotballskole siste uken før skolestart i august. Deltagelsen de siste årene har vært formidabel, og helt på grensen til hvor mye vi kan håndtere – rundt 320 barn til sammen på Bellevue og Amfibanen. Ca. 40 instruktører fra -99,  -98, -97  ledet øvelsene for barna. Mange av instruktørene er rutinerte og svært flinke med deltagerne.
Sportslig leder for fotballskolen var Roy Michael Johannessen. Aktivitetsgleden var stor, og opplegget meget strukturert. Godt vær hele uken var en del av suksesskriteriet. Det er svært god stemning på Bellevue hele Fotballskoleuken og vi kan se mange glade barn i full vigør på banene!


Sprint-Akademiet GET

Sprint-Akademiet startet opp høsten 2014, og videreført og videreutviklet i 2015. Det endret også navn til Sprint-Akademiet GET, da GET kom inn som hovedsponsor vinteren 2015. 
Sprint-Akademiet GET er et aktivitetstilbud etter skolen og vi ønske nettopp det å holde barn aktive etter skoletid samtidig som de får læringsutbytte. Dette er et tillegstilbud til lagstreninger.
Sprint-Akademiet GET har vært ledet av Roy Michael Johannessen. Instruktører har vært fra egne rekker (Junior og G16). 
Det har blitt tilbudt transport, leksehjelp, frukt og drikke.
Deltagerne kan være på Akademiet fra 1 – 4 dager i uken.
Høstsemesteret hadde 63 deltagere, det høyeste siden oppstarten.


Oppsummering fotballaktivitetene 2015:

Sprint er en stor klubb og vi er veldig glade for at den vokser. Flere og flere barn og unge ønsker å spille fotball i klubben vår. Det er vi stolte av. 
Det er en enorm aktivitet i klubben og vi ønsker å informere om utvalgte deler av den fotballaktiviteten som har vært i klubben i 2015.

Senior: 
A-laget vårt rykket opp til 2. divisjon  i 2014. Det ble raskt klart at vi var i en meget sterk 2. divisjonsavdeling. Etter å ha kjempet hardt og vært ”med” spillemessig i hver kamp ble det nedrykk til 3. divisjon. Vi kommer sterkt tilbake.
B-laget. En sterk prestasjon i 4. divisjon. Øvre halvdel. Vi har en bred tropp i sprint.
C-laget. Beviste at de hører hjemme i 5.div. Konsoliderte posisjonen.
Junior:
Etter en sterk sesong ble sesongen kronet med opprykk til junior interkrets i 2016. Vår meget dyktige juniortrener Roy Johannessen lykkes i å styre juniorskuta inn til opprykk. Vi takker for mange artige stunder på Bellevue i 2015. Roar Jensen må også berømmes for det gode grunnlaget ha la før han ga stafettpinnen til Roy i sommer.
G 16:
Drevet av et meget dyktig trenerteam hadde G16 laget vårt ingen problemer med å holde seg i interkretsserien i år. Laget ga oss mange fine fotballopplevelser som tilskuere, og klarte seg meget bra i Gothia cup i Gøteborg. Vi er stolte over å ha både et juniorlag og et G16 lag i interkrets.
G15:
Har et godt samarbeid med G16. Gode retningslinjer og god treningskultur. Fulgt et opplegg som ble grundig utarbeidet før sesongen.

Øvrige lag:
For øvrig kan klubben melde om et flott år for de øvrige lagene. Det spirer og gror i klubben. Stort sett har alle lagene oppnådd målene i serien i år. Mange av lagene har vært på Gothia Cup og bitt meget godt fra seg. I tillegg har det vært en sosial happening for spillere, trener og foreldre som ikke må undervurderes. Det er en stor entusiasme og fotballglede i klubben som vi i styre med glede har lagt merke til. Vi ser fram til 2016.


Årsberetning 2015, senioravdeling

Sprint-Jeløys senioravdeling har i 2015 bestått av fem lag, A-lag, B-lag, C-lag, D-lag og juniorlag.

A-lag:  
Klubbens a-lag spilte i sesongen 2015 i Oddsenligaen avd. 2. (2. divisjon).
Vi spilte 26 seriekamper hvorav det ble 3 seire 6 uavgjort og 17 tap. Dette medførte nedrykk.
Med litt mer hell og dyktighet i noen kamper så hadde tallene sett annerledes ut.
Hovedtrener for a-laget har vært Gard Hellgren Kristiansen, han har hatt med seg Christian Olsen, Jon Eirik Ødegaard som assistenttrenere. Knut Markhus som Keepertrener. Støtteapparatet rundt laget har Kjetil Jensen, Dag Sølberg, Terje Hermansen og Runar Syversen fungert.
A-laget byttet spillesystem i 2015 sesongen som medførte mer ballbesittelse. En viktig avgjørelse med tanke på utvikling.
Vil benytte muligheten til å takke Gard, Christian, Kjetil og Runar for lang og god innsats for klubben samt mange hyggelige stunder på og utenfor banen.

Mvh
Petter Hermansen
Seniorleder


B-lag:

Sesongen startet allerede den 9 april med ett lokaloppgjør mot MFK 2 på melløs hvor vi vant 2-0 og la grunnlaget for en god sesong i 4 div.
Målsetningen var hele tiden å berge plassen og bruke rekruttlaget for A-lags spillere som ikke startet 2 div. kamper og som trengte kamptrening.
Vi ville også la både junior og guttespillere få prøve seg for å få smake på seniornivå.
I løpet av sesongen brukte vi hele 62 spiller, alt fra a til c og junior og guttespillere. Til slutt havnet vi på en fin 4 plass med 12 seire,6 uavgjorte og 8 tap, målforskjellen ble 66-53 og toppscorer ble Erik Stafford med 14 mål, Andreas Andreassen 9 og Christoffer Backhe 8. Vi hadde 18 forskjellige målscorere og som yngste målscorer var det Hermann Farstad med sine 2 mål. Jeg vil takke for en sesong med mange oppturer, godt spill og god sportslig utvikling for mange spillere. Jeg vil også gjerne få takke de som har hjulpet til rundt b-laget med div oppgaver, Knut Markhus (assistent,keepertrener,Utstyrsansvarlig) Dag Sølberg, Terje Hermansen, Runar Syversen, Christian Olsen, Gard Hellgren Kristiansen, Kjetil Jensen.

Sportslig hilsen
Jon Eirik Ødegaard


C-lag:

Sprint 3 skulle etter opprykket fra 6 div. (en sesong) debutere i 5 div. i 2015. Som et breddelag, er det alltid gøy med opprykk og sportslig suksess. Årets sesong ble imøtesett med stor forventning og vårt mål var bare å finne ut av nivået og å ha det gøy med fotball. Sprint 3 har trent 2 ganger pr uke utenom sesong og en til to ganger pluss kamp i sesongen. Vi trener i tillegg hele året igjennom og har stadig besøk av spillere fra andre lag i klubben under deres ferier.
Sesongen skulle gå over all forventning. Moss Avis kategoriserte oss som årets overraskelse i 5 div. Vi matchet alle lagene i vår avdeling og det var kun Kambo, avdelingsvinneren, som nektet oss poeng. Vi endte på tredje plass etter en flott sesong. 22 kamper ga oss 14 seire, 2 uavgjorte og 6 tap med en målforskjell på 72 – 35. Det skal nevnes at det var flere hardt satsende A-lag i vår avdeling som gikk for opprykk i 2015.  Sprint 3 har i min tid bestått av gode venner som har det gøy med fotball sammen.  Vi er inne i et generasjonsskifte og stadig nye, yngre, spillere kommer til. Aldersgruppene født 87-88-89 og 90 er nå i ferd med å bli erstattet med flere kull fra 90-tallet. Som det nå ser ut, så er det ingen grunn til at vi ikke skal få mange nye spillere i årene fremover. 
I årets sesong benyttet vi ikke mindre enn 38 spillere. Noe som i seg selv viser hvor stor bredden er i laget. 

Med sportslig hilsen 
Øystein Nomerstad og Jens H Mikkelsen


D-lag:

Det nystartede D-laget debuterte i 7. divisjon i 2015, men rykket elegant opp og er i 6. divisjon i 2016
.
Det  har bare været gøy hele året. Mye latter, mye smil. Mange fine mål og MANGE spillere som har vørt med. Det har vært med over 50 spillere fordelt på 16 kamper. 
Gikk ubeseiret gjennom 16 kamper. 13 siere og 3 uavgjort. 92 scorede mål. Tok hjem KM tittelen i Østfoldhallen.
Årets høydepunkt må være Dag Sølvbergs straffespark (klistra i krysset) borte mot Korsgård 2. Avslutning i garderoben etterpå med pizza og drikke i regi av Sølvberg.
Håper Dag blir med i 2016 med fler fantastiske scoringer. En super mann.
Mvh Sprint 2 - Henke

 

2015-sesongen: Sprint-Jeløy Jr.1:

Roar Jensen trente laget frem til 01.07.2015. Roy Michael Johannessen har trent laget fra 01.07.2015 frem til dags dato.

Sprint-Jeløy G19.1 gikk igjennom G19 KM-sesongen ubeseiret. 58poeng, 95-21 i målforskjell, 19-1-0.

Disse ble flyttet opp til A-laget ila 2015-sesongen: Markus Kamark, Erik Stafford, Håkon Stark og Christoffer Backhe.

Vårsesongen var en positiv opplevelse for Sprint sine juniorspillere. Med 7-1 seieren mot Kvik-Halden som et høydepunkt.
Høstsesongen fortsatte godt for juniorene sin del, hvor vi spilte en uavgjort kamp mot Askim, 1-1.

SK Sprint-Jeløy er med førsteplassen kvalifisert for Youth UEFA Champions League i 2016.


Yngres avdeling 2015


Rapport basistreninger.

I 2015 har det blitt gjennomført basistreninger for lag i yngres avdeling gjennom hele året, treningene har som hensikt å utvikle våre spilleres motorikk, hurtighet/spenst og utholdenhet.

 Min påstand er at gjennom slik spesifikk trening satt i system kombinert med fotballøktene de har med sine respektive lag, vil vi fortsatt være en av Østfolds ledende klubber.

Alle lag fra 13 år og oppover har tilbudet om å være med på dette, i tillegg har også 03 generasjonen deltatt.  Treningene har foregått inne på Hoppern og Jeløy folkehøgskole gjennom vinteren og på Bellevue i sesong. Årgangene Junior, 99 og 00 og 01 har benyttet seg av dette en til to ganger i uken.  I vintersesongen, som varer i fra november til og med mars/april jobbes det mye med spillernes koordinative egenskaper, så som balanse, hurtighet/spenst, romorientering, utholdenhet osv. Gjennom den generelle basistreningen som jeg tilbyr vil spillerne utvikle sitt repertoar av bevegelser, som i tillegg til den spesifikke fotballtreningen gir guttene og jentene en mulighet for å automatisere og finslipe sin teknikk. Basistreninger er  skadeforebyggende i seg selv da musklene blir brukt på en liten annen måte enn på fotballbanen og spillerne vil utvikle en bedre styrke og fleksibilitet.

Fotball er en åpen idrett som ikke har ett lukket bevegelsesmønster  - slik som feks turn-  og da er det spesielt viktig å gi våre utøvere ett alternativt treningstilbud. Våre utøvere møter i løpet av en fotballkamp en rekke utfordringer som det forventes at de skal beherske: de skal være hurtige, men samtidig utholdende, ha god spenst, god balanse, ha overblikk og ikke minst ha en god fotballteknikk. For å kunne utvikle seg på disse egenskapene holder det ikke med kun en ren fotballøkt eller to i uka, da må vi gå inn og trene på akkurat de egenskapene vi ønsker å utvikle.

Ønsker vi å utvikle spillernes hurtighet må vi jobbe med akkurat denne egenskapen, både med og uten ball. Om dette skal trenes på i spillsituasjon, mener jeg at en ikke vil få den samme fremgangen, kontra om en gjør dette i isolerte øvelser. 

Vi som trenere i SK Sprint-Jeløy har ett ansvar for å utvikle hele utøveren vi trener.


Mvh
Eivind T.Solhaug
Basistrener

 

Rapporter fra noen av lagene i Yngres-avdeling

Sprint 2000 – 2015 sesongen
Gruppen har bestått av ca 45 spillere fordelt på et satsningslag og ett breddelag. Spillergruppen har vært veldig stabil og det er et svært godt miljø i gruppen. Trenere har vært Vegard Haslerud, Mats Stølen, Øyvind Høgmo og Geir Johansen. For begge lagene kom sesongens høydepunkt under Gothia: begge lagene var av de siste fra Sprint som røk ut av turneringen og uken ble ett flott sosialt høydepunkt. Satsningslaget kom helt til ¼ finale i A-sluttspillet der vi tapte mot ACBB Paris 1-2 på under høy stemning på Heden. Breddelaget kom til 1/16 –finale i B-sluttspill der vi til slutt tapte for Cleveland White 0-2. 
I serien ble klubbens prioritering av G16 interkretslaget viktig. Mer enn halvparten av spillerne fra 2000 hadde mange kamper for G16IK som endte på 4 plass og som sikret videre interkretsspill i 2016. Mange av spillerne bidro også hyppig på G16 KM laget. G15 KM laget endte på 4 plass i KMA sluttspillet. Breddelaget havnet i en tøff serie med mange 16-års lag og endte tilslutt på en 10 plass. Gruppen deltok ellers på MFK og Sprint sine innecupper, på Vårcup og i Sprints egen breddeturnering. En lang sesong ble avsluttet med pizza for hele gruppen.

Cathrine Holm, lagleder

Årsberetning for 2004 Refsnes 2015 sesongen.
Rekordmange gutter fra Refsnes var med i 2015 sesongen; 24 gutter.
Kjørte 3 treninger gjennom sesongen, så langt det var praktisk mulig mht til banefasiliteter. 

Stilte 2 jevne lag i serien og disse lagene byttet på å spille i nivå 1 og nivå 2, slik at alle fikk kjenne på å spille i nivå 1. Fortsatt fokus på rullering av spillere i kampsituasjon og lik spilletid.

Var med på følgende turneringer/cuper:
MFK BDO, Sprint-Sparebank1, Ekholt-Skoland og Ø-bollen.

Flott tur og opplevelse i Ø-bollen for gutta og foreldrene. Bodde på campinghytter og ble en sosial og sportslig høydepunkt i 2015. Første cupen hvor det er sluttspill og kåring av vinnere. Begge lagene gikk videre til A-sluttspillet.

Sesongavslutningsturen ble heldagstur til Oslo, hvor Ullevål med Norge-Malta, som høydepunktet. Togtur, Peppes, effekter, sang: Herlig gjeng som skapte liv, noe som medførte flere minutter opptreden på TV, hvor de fikk markedsført Sprint-Jeløy

Sammensveiset, flott og ivrig gjeng, som har det utrolig gøy sammen.

Følgende foreldre var med i støtteapparat og bidro til en flott sesong og god utvikling av gutta:
Jostein Arnesen, Brynjel Johnsen, Terje Pedersen, Hanne Syvertsen, Kjell Arnvard og Kjetil Kristiansen. 


Årsberetning Sprint Jeløy Refsnes 2005 
Hovedtrener: Thomas Race
Trener: Tom Christoffersen
Lagleder: Geir Moen

Refsnes 05 har i 2015 bestått av 16 spillere og har stilt med 2 lag i serien samt stilt et felleslag med 2005 Ramberg i 2004 klassen. Samarbeidet med Ramberg har fungert meget godt og har båret frukter både utviklingsmessig samtidig som det har gitt et godt miljø mellom de to lagene. Denne sammenslåingen har også blitt benyttet i flere cup’er/turneringer, treningskamper og gjennom felles treninger.
Laget har deltatt på følgende turneringer: Ekholt cup, LSK Cup, Ö-Bollen, Lyn Cup, Ham Kam TalentCup, samt flere differensierings cuper og miniturneringer. Det store høydepunktet for sesongen ble naturlig nok seieren i Ö-bollen – en utrolig morsom og minnerik opplevelse for spillere og foreldre.
Vi har hatt tilbud om 4 treningsøkter i uken på Amfibanen, Gymsalen på Refsnes og Bellevue gjennom året med bra oppmøte. Mandager og lørdager er blitt kjørt i samarbeid med Ramberg 05. Vi har de siste sesongene drevet med forsiktig differensiert trening etter ferdighetsnivå. Vi har opplevd dette veldig positivt og opplever begge grupper/nivåer får økt treningsutbytte og mestringsfølelse. Sterkere motstand for de som har deltatt på 2004 laget har gitt de med høyest ferdighetsnivå og størst treningsiver en arena hvor de utvikler seg som spillere. 
Vi er i en heldig situasjon som har en meget velfungerende foreldregruppe som møter mannsterke opp på treninger, kamper og cup’er og som samtidig stiller velvillige opp til kjøring.
 Team 2005 Refsnes

 

Årsberetning Sprint Jeløy Refsnes 2007
Refsenes 2007 har i 2015 bestått av 11 spillere, som alle går i 3 klasse på Refsnes. Trenerteamet har bestått av hovedtrener Morten Andersen, god hjulpet av Terje Krokdal med Kjell Arnvard er lagleder. 

Laget har hatt gode resultater i serie og cupene vi har deltatt på. Vi deltok på følgende cuper i 2014:
•    Ekholt Cup
•    Larkollen Cup
•    Avslutningsturnering i Ås

Vi har et veldig godt samhold i lagene og laget generelt på trening. Vi har kjørt 2 treninger i uken hvor vi normalt sett har hatt med alle spillere. Det er en flott og ivrig gjeng vi har gleden av å trene. 

Vi hadde avslutning med fotballsnutter på YouTube, samt pizza og brus!!

Trenerteamet
Refsnes 2007


Sprint Jeløy Ramberg 2007 – Årsberetning 2015
2007-årgangen ved Ramberg har gjennom hele 2015 vært et lag på i overkant av 20 spillere som har trent to ganger i uken gjennom hele året. I januar til mars fordelte vi dette på en innetrening i gymsalen på Ramberg skole og en trening ute på Bellevue. Fra april til og med oktober har treningene foregått på Bellevue. Fra oktober har vi trukket inn i gymsalen på Ramberg igjen. Treningene har gjennom året i stor grad bestått av en miks av spill og tekniske øvelser. 

For å gi alle spillerne mest mulig spilletid har vi i seriespillet for 2015 stilt med tre lag gjennom hele sesongen. Dette har vært mulig da laget er i den heldige situasjonen at vi har seks trenere å fordele ansvaret på.

I tillegg til seriespillet har Ramberg 2007 i 2015 deltatt med to lag på følgende fem cup’er;
♣    Spenstcup i Øreåsenhallen 24. januar
♣    Lab og Line cup i Vålerhallen 7. februar
♣    Kanalcupen i Horten 6. juni
♣    Avslutningshelg for seriespillet i Ås 19. september (3 lag)
♣    Kambo Street Kingz Futsalcup i Nøkkelandshallen 18. oktober
♣    Kråkstad cup i Kråkstadhallen 7. november

Vi har etter hvert fått en veldig sammensveiset gjeng som fungerer fint både på og utenfor banen. Som avslutning på sesongen arrangerte vi fra fredag 20. til lørdag 21. oktober avslutningsfest med overnatting for laget. Fredag kveld samlet vi gutta i gymsalen på Ramberg, delte ut deltagerdiplomer for seriespillet, arrangerte quiz, spiste pizza og så på film før alle la seg til å sove. Lørdag morgen serverte vi enkel frokost med rundstykker og pålegg før vi tok en treningsøkt. Ett opplegg som kan anbefales, gutta satte i hvert fall veldig pris på det. 


Årsberetning fra Sprint – Jeløy Blå og Hvit. Årgang 2008. Sesongen 2014-15
Vi er en flott gjeng på 17 spillere, 1 hovedtrener og 3 hjelpetrenere. I tillegg har vi en ressurssterk foreldregruppe som bistår ved behov.
Samtlige spillere har gjennom hele sesongen deltatt på 1 trening i uken + kamp i sesong. Vi har ikke hatt et frafall av spillere siden jul 2014. Minimalt med fravær har det også vært når det gjelder kamp og treninger.
Fra vi startet opp høstsesongen 2014 har hovedmålet til vårt lag vært: Å HA DET GØY!
Vi har trent fast 1 gang i uken gjennom hele året og hatt en kamp i uken når sesongen startet.
Til kamp har spillergruppen har vært delt i to lag, blå og hvit. Vi valgte å dele etter klasse: Blå var A og B. Hvit var D og C. Slik ble det også en jevn fordeling av spillere på lagene.
Selv om vi har del til kamp, har det vært viktig å fokusere på at vi er et lag på treninger. Det har også vært spillere med på tvers av gruppen når det har vært behov. Når vi har vært med på cuper har vi blandet spillergruppen.
Vi har deltatt på 2 turneringer: Kanalen cup i Horten og Tjølling cup i Larvik. Vi har også hatt en intern cup hvor Ekholt og Sprint- Jeløy sine lag deltok. 8 lag til sammen. Før sesongen startet, hadde vi også 3 treningskamper for begge lag.

Treninger:
Tid: 1,5t
Vi har lagt opptreningen slik:
Når vi møtes samles vi, hilser og snakker litt sammen først.
Del 1.Ca 20 min Oppvarming med fokus på mye touch på ball på små flater. Så har vi alltid hatt en ballek: haien kommer, div fartsleker, alle mine duer og lignende. Firkant med mange forskjellige øvelser.
Del 2: Fokus på en til to øvelser: i hoved sak pasningsøvelser, div skuddøvelser. Vi har plukket ut 2 finter igjennom året vi har ønsket å bli gode på, som vi har puttet inn i diverse øvelser.
Del 3. Spill: Vi har alltid siste 40 – 45 min med spill. Vi har spill på små baner med små mål, på 5èr bane med vanlige mål. Vi har også spillsekvenser uten mål.
Og til slutt har vi en styrke sekvens og uttøyning. Dette synes guttene er veldig gøy.
I en treningsøkt har det vært viktig for oss å legge opp slik at spillerne ikke blir stående å vente, men at vi har mange små grupper slik at øvelsene blir effektive. Alle skal være i aktivitet, etter sitt nivå. Vi har også jevnlige drikke pauser, da vi også vet at det varierer med konsentrasjon hos denne aldersgruppen.
Kamper:
Vi har hatt oppmøte på Bellevue til avreise for hver bortekamp, for så å dra samlet til kamp. Alle skal være ferdig skiftet og ha med seg drikkeflaske.
Vi har tilstrebet å la alle spille like mye og mener vi har fått dette til. Vi har rullert på hvem som har spilt hvor på banen, slik at alle får prøve seg på alle plasser. Dette gjelder også keepere, de som har hatt lyst til å stå i mål, har fått lov til det.
Vi er ikke opptatt av hvem som vinner, hvor mye man evt taper/ vinner, eller hvem som skårer. Vi er opptatt av at hver spiller skal føle mestring og glede ved å spille fotball. Det er ikke så farlig å drible i forsvar om man får til den ene finta vi har øvet så lenge på. Når du ser ansiktet til spilleren lyse opp, fordi han får det til, det er helt fantastisk!
Så har vi alltid kamprop før kamp og etter kamp snakker vi alltid sammen og tøyer, før noen får gå.
Hele gruppen er med neste sesong, samt at vi har fått to nye:-).

Veronica Fredriksen Ribe


Jentekullet 03
ble etablert 2010. Fra 2012 til 2014 var det opphold og ingen aktivitet. Etter spørsmål fra jentene ble det igjen fotballaktivitet sommer/høst 2014. På senhøsten 2014 valgte vi å gå inn i Sprint. 
Laget har prestert bra ift at mange har håndball som første prioritet på vinterstid. Dette har gitt trenerne noe utfordringer iht få spillere på treningene. Mestringsnivået burde ha vært høyere. Vi ser at vi har hatt en liten hard kjerne som synes fotball er topp. To av spillerne er allerede på sone etter kun én sesong i seriespill. Det skal vi være meget fornøyd med. 
Vi har deltatt på 3 cuper forrige sesong og resultatmessig synes vi at vi har prestert veldig bra. 
Seriespillet har gitt oss noe større utfordringer. Dette har noe med at vi har vært få spillere på treningene i vintersesongen. Dermed har det gått ut over spillerens generelle basiskunnskaper. Formasjonspill har gått seg til i løpet av serien. Når vi ser gjennom antall spillere ved årsslutt så står vi igjen med 9 spillere.  
Hilsen Hilde M Tofner, lagleder

Årsberetning for Sprint jenter 2009/2010
Vi har 25 spillere som er meldt inn i Sprint per 01.02.2016 men har stort sett nye spillere som prøver seg hver uke. I trenergruppa er det to hovedtrenere og fire hjelpetrenere som rullerer. Det er en hovedtrener og tre hjelpetrenere med på hver trening. Innad i trenergruppa bruker vi messenger og før hver trening sendes det ut treningsprogram fra hovedtrener. I høst har vi trent ute på Amfi banen og fra desember har vi trent inne i Refsnes gymsal. Før jul hadde vi avslutning med foreldre der vi spilte hjørnefotball og koste oss med vafler på slutten av treningen. 
Vi skal etter planen være med på Ekholt-cup i slutten av april og har meldt på tre lag i årets seriespill. Jentene gleder seg til vi skal begynne med å spille kamper. 
Guri Jegstad

ÅRSBERETNING 2015 FOR SPRINTJENTER 2008

Spillere: Vi startet som et felles 2008/09-lag. 2009-spillerne har nå dannet et eget lag. Vi er nå 13 aktive fotballjenter, noen nye på vei inn, og har også hatt noe frafall i løpet av høsten.
Trenerteamet: Vi er to hovedtrenere, en hjelpetrener og en lagleder. Bruker også andre foreldre ved behov. 
2015-sesongen: Vi meldte opp to lag i serien; Sprint Rød J7 og Sprint Hvit J7.  Vi møtte mye hard motstand fra 2007-lag, men jevnere motstand fra 2008-lag. Vi har hatt stort fokus på spilleglede og lite fokus på resultat. Etter at spillet vårt satte seg og jentene fikk mer erfaring fra kamper og hvordan fotball spilles, ble kampene jevnere og morsommere. Sesongen 2015 ble avsluttet med disko på Sprinthuset med høytidelig overrekkelse av pokal for flott innsats.
Treninger: Vi har hatt en trening i uka. På treningene har vi fokus på at trening skal være gøy. Vi har brukt lek de kjenner fra barnehagen og tatt fotballen med inn i den leken. Ellers har det vært fokus på ulike øvelser for å utvikle ferdigheter og på å spille mye fotball.
Cuper: Vi har deltatt på fire cuper; Vårcup på Ekholt, jentecup på Eikabanen, høstcup på Begby og vi avsluttet med Alle Jenter På Banen i Østfoldhallen i oktober. Dette er stor stas for jentene og det er veldig gøy å vinne pokal eller medalje!
Generelt: Trenerteamets fokus er på at jentene skal utvikle et godt felleskap med gode venner, skape treningsglede og synes at fotball er gøy. Det føler vi at vi er i ferd med å lykkes med! 
Moss 12. februar 2016
Frode Sand Evensen og Christen Stray


Sprintjenter 2006
Vi er en herlig gjeng med 26 jenter på laget. Jentene er fra Reier, Ramberg og Refsnes skole. Flere av jentene har vært med siden 1. klasse. Trenerne og oppkvinnen har også vært med fra start. 
Vi har hatt med tre lag i serien, lagene har bestått av jenter fra de ulike skolene. Vi har også med fire jenter som er født i 2007. Vi har deltatt på flere cuper og i år skal vi på vår første overnattingscup i Hamar, Briskebyturneringa. Det gleder vi oss veldig til! 
I vintersesongen har vi hatt to treninger, en innetrening og en utetrening. Vi er kreative, så de dagene det var veldig kaldt gikk vi på ski i stedet . I tillegg har vi mange entusiastiske foreldre som deltar både på trening og cuper. Vi har egen sosialkomite som arrangerer avslutninger og andre sosiale tilstelninger. Vi har blant annet «kick-off» hver høst som denne komiteen arrangerer. Her spiller vi voksne mot barn og det er krav til at de voksne har spennende hodeplagg på.
I kommende sesong har vi også tenkt å melde på tre lag i serien. Jentene har sportslig utviklet seg godt i løpet av disse årene. Vi har også nye jenter som har begynt underveis og som virker motivert og lærer raskt. Vi har mye fokus på å være ett lag, selv om vi er mange jenter. Vi er også spesielt opptatt av det sosiale og at vi skal ha det gøy på trening. 
Vi digger fotball! 

Hilsen
Sprintjenter 2006.

 


Årsberetning Sprint Jeløy jenter 2004 /2005
Jentelagene 2004 og 2005 har felles trenerapparat og treninger. Det er derfor naturlig å ha en årsberetning.
Lagene:
J 2004 er pr. 01.02.2016 13 Spillere. I løpet av sesongen har det startet 4 spillere og sluttet 2. Laget deltok i serien og kom ut med 5 seiere, 3 uavgjort og 5 tap.  Laget deltok også i 5 cuper og arrangerte flere treningskamper. Laget har en stabil stor spillerstall og er nesten nok til å stille to lag i serien. For de mest motiverte spillerne vil det i 2016 bli gjort avtaler om noe hospitering hos J2003.
J 2005 er pr 01.02.2016 9 spillere. I løpet av sesongen har det begynt 3 nye spillere. Laget deltok i serien med 8 tap 2 seiere og 2 uavgjort. Laget deltok også i 5 cuper og arrangerte treningskamper. Laget var i første del av sesongen bare 5 spillere og var avhengig av å låne spillere både fra Jenter 2006 og jenter 2004 for å gjennomføre serien.
Trenerapparat/lagledelse
Lagleder:
Geir Sommerset
Ass. lagleder
Sigmund Haugedal
Hovedtrener J12/04
Kaya Moseby 
Trener, breddelag
John Espen Kristiansen
Trener, breddelag
Thomas Løken
Hovedtrener J11/05
Fredrik Bartminski
Hjelpetrener 
Knut Svartveit
Hjelpetrener 
Fredrik Pagander
Trenerteamet har i 2015 jobbet målrettet med spillere og spillerutvikling. Treningsplanlegging og samarbeidet i trenerteamet er meget bra.
Treninger/ sosialt
Jentene har hatt felles treninger 3 ganger pr uke gjennom sesongen med godt fremmøte og god progresjon hos spillerne. Laget er godt fornøyd med tildelte treningstider. Jentene har også hatt bowling og pizza kveld
Neste sesong
Vi har påmeldt jentelag i 2004 og 2005 årsklassen for neste sesong. Når 2005 jentene går over til å spille 7 er fotball i 2016 vil man ha behov for støtte fra J 2006 og 2004. Dette vil det bli gjort avtaler på før sesongstart. Jentene er også påmeldt Øbollen cup i Sverige i Juni, og vil delta på turneringer og treningskamper før sesongstart. 

Geir Sommerset / Lagleder

 

ÅRSBERETNINGEN 2015
ER FREMLAGT AV HOVEDSTYRET I SPRINT-JELØY 17. MARS 2016


Sprint-Jeløys styre

 


Ola Gjessing
Styreleder

  


Arne Simonsen        Petter Hermansen    Per-Markus Grundesen
Nestleder            Seniorleder            Sportslig leder

 

 


Per Kobberstad        Johan Storvik        Cesilie Bollingmo        
Yngres leder        Medlem            Medlem    

 

 

 

 

 

 


Therese Solhaug
Daglig leder       

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift