Skiptvet IL

Sportsplan

Sportsplan

Skiptvet fotballs visjon, verdier og målsettinger
For å lese Sportsplan i sin helhet, se vedlegg.

Formål
- Samarbeid og kameratskap gjennom fotball i sunne former

Visjon 
- Flest mulig, lengst mulig
- Tilbud til gutter og jenter, på alle nivåer, i nærmiljøet

Verdier
- Fotball for alle
- Alle skal få et fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter
- Trivsel                
- Er trygghet + mestring
- Trygghet er sentralt når man skal trives
- Mestring er å få til noe alene eller i samspill med andre

Fair Play             
Respekt for hverandre uansett om man er spiller, trener, lagleder dommer eller tillitsvalgt. Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud.

Stolthet             
Bli assosiert med de solide verdier klubben står for, de flotte anleggene klubben har og den trygge og fine bygda vi bor i.


Klubbens overordnede mål:
- Være en breddeklubb
- Et godt vedlikeholdt og oppdatert anlegg
- Gjennom rett tilbud tilstrebe å ivareta og engasjere flest mulig lengst mulig
- Rekruttere gutter og jenter i nærmiljøet
- Skolere og følge opp ledere og trenere på alle nivåer


Dette praktiserer vi først og fremst gjennom at:
- Vi tilbyr treningsgrupper og kamparenaer tilpasset den enkeltes behov. Alle skal føle seg sett og ivaretatt.
- Vi har obligatoriske og ekstratilbud av aktivitet både innenfor årskullene og på tvers av årskull.
- Vi melder på nok lag slik at alle får masse spilletid.
- Vi bruker differensiering og hospitering som hjelpemidler for utvikling av enkeltspillere og ikke med resultatfokus for lag.
- Vi følger de til enhver tids retningslinjer fra krets og forbund for påmelding av lag i barnefotballen. Les mer på http://www.fotball.no/Barn_og_ungdom/Barnefotball/
- Klubben bestemmer hvilke cuper, seriespill og andre arrangement lag skal delta på.
- Vi ønsker å ha kvalifiserte trenere, ledere og dommere. Klubben legger til rette for at alle trenere skal gjennomføre aktivitetslederkurs.
Klubben dekker utgifter til trener-, leder- og dommerutdanning etter avtale.
- Vi har trenerkoordinator som følger opp trenere og lag slik at klubbens retningslinjer blir brukt daglig på feltet.
- Vi sørger for at vår sportsplan er kjent for alle klubbens medlemmer gjennom årlige foreldremøter, lagledermøter, trenermøter/-forum og samlinger med spillerne.
Videre skal vi ha en levende hjemmeside hvor alle våre verdier og retningslinjer ligger lett tilgjengelig.
- Sportsplanen er levende og skal revideres min. 1 gang i året av sportslig utvalg, og skal godkjennes av klubbens styre.

Differensiering
På treninger bør det forsøkes å fordele spillere på grupper hvor de har jevnbyrdige ferdigheter for å øke mestringsfølelsen til hver enkelt spiller, men på ingen måte foretas selektering i form av faste grupper (spissing, topping).

I kamper skal vi forsøke å stille med jevnbyrdige lag i forhold til motstanderlag.

Dersom det er mange spillere på alderstrinnet, kan et eksempel være, å stille 2 jevnbyrdige lag i noen turneringer/cuper og et tredje lag bestående av de mest ivrige.
Det siste kan evt. meldes opp i årsklassen over.

Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og tap, er et nivå på ”midten” det nivået vi sannsynligvis bør delta på.
Vinner et lag nesten alle kampene en sesong kan man melde laget opp et nivå neste sesong. I barnefotball kan man vurdere å stille lag i aldersklasse over.

All form for differensiering i kamper avgjøres av sportslig utvalg og trenerkoordinator, i samråd med lagets støtteapparat.

Hospitering
Hospitering er å flytte spillere opp (eller ned) et årstrinn for å kunne tilby riktig utfordring ut fra modning, holdninger og ferdigheter. Hospitering er et tillegg til
deltagelse på opprinnelige lag.
Vi ønsker å finne gode hospiteringsordninger i egen klubb, og vi tenker spesielt på spillere i alderen 12-13 år og eldre. Vi ønsker å ha den enkelte spiller i fokus, og se på hospiteringsordninger som er tilrettelagt den enkelte spillers behov.
Klubben skal ha skriftlig hospiteringsavtale med spilleren og foresatte.
Man hospiterer ikke spillere til kamp for å sitte på benken.
Både fysisk og psykisk belastning skal vurderes før man foretar hospitering.
Om totalbelastningen blir for stor (maks 1,5 kamp og 4 treninger pr. uke) kan man vurdere å flytte spilleren permanent til laget han/hun hospiterer med.

All form for hospitering avgjøres av sportslig utvalg og trenerkoordinator, i samråd med lagets støtteapparat. Spilleren avgjør selv om han/hun ønsker å hospitere i samråd med foresatte.

Lån av spiller(e) for å hjelpe et lag med å stille med tilstrekkelig antall spillere i en kamp betraktes ikke som hospitering, men kan kun gjøres i samråd med trenerkoordinator.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift