Spoortz AS

Reglement/Fair Play

TURNERINGSREGLEMENT BERGEN FOTBALLFESTIVAL 2019

 Bergen Fotballfestival spilles etter NFF’s reglement og spilleregler med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet og vedlegget "tilpasninger til NFF spilleregler for BEFF 2017". For alle spilleregler se: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-i-femmer--og-sjuerfotball-for-junior-senior-oldboysoldgirls-og-veteran/#71059 

KLASSER:

 JENTER: J13, J14, J15, J17, J19

 GUTTER: G13, G14, G15, G16, G19

 SPILLETIDER:

 Alle klasser

Innledende puljespill: 1 x 18 minutter uten pause.

 Sluttspill: 1 x 18 minutter uten pause.

 BALLSTØRRELSE:

I klassene J13, J14, G13 og G14 benyttes ballstørrelse nr. 4. I de øvrige klasser benyttes ballstørrelse nr. 5.

Bruk av feil ballstørrelse er ikke protestgrunnlag.

 BALL/BANEHALVDEL/DRAKTER:

Det lag som står først i programmet har avspark. Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer. Bortelaget skal skifte drakter (eller benytte markeringsvester) dersom dommeren mener draktene er for like. Reservedrakter / vester kan lånes i sekretariatet eller av banevert.

 SPILLERNES UTSTYR:

Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere. Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Manglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

 INNKAST/INNSPARK:

Innspark benyttes

 FRAMMØTE:

 Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walk-over”. Se for øvrig avsnittet ”Spillesystemer”. Det er juryen som til enhver tid tar standpunkt til hva som er ”særlig grunn” ved manglende fremmøte.

 FORBEHOLD:

 Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

 LAGLISTER:

 Lagene skal i god tid før første kamp levere liste med oversikt over spillere laget benytter i turneringen. Laglistene skal leveres til sekretariatet i Vestlandshallen.  

Laglistene kan ikke inneholde mer enn 10 spillere. En spiller er ikke spilleberettiget i Bergen Fotballfestival før vedkommende står oppført på laglisten. Det er lagleders ansvar å påse at spillerlister til enhver tid er ajourført.

Lag som ikke har levert laglister før første kamp, kan med mindre det ikke foreligger gyldig grunn, miste retten til å delta i sluttspillet. Det er juryen som til enhver tid vurderer hva som er gyldig grunn. På hver lagliste skal mobiltelefon til ansvarlig lagleder føres opp.

 LAG SOM TREKKER SEG:

Lag som trekker seg kan være et stort problem for enhver turnering. Påmelding er bindende og for lag som trekker seg vil man beholde påmeldingsavgiften.

Vi ber lag som av spesielle grunne må trekke laget vise hensyn ovenfor de andre lagene, å gi turneringsledelsen beskjed i god tid.

SPILLESYSTEMER:

Lagene blir inndelt i puljer på 4 lag, alternativt 3 eller 5 lag. De to beste lagene i hver pulje går videre til A-sluttspill. Sluttspill spilles som cup fra kvartfinaler til finaler.

Arrangøren forbeholder seg retten til å endre spillesystemet dersom det viser seg hensiktsmessig i klasser med få påmeldte lag. Sluttspillsystem publiseres sammen med kampoppsett.

LAG SOM IKKE MØTER:

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og retten til å delta i sluttspillet. Resultatet settes til 3-0 og 3 poeng.

Dersom særlige grunner taler for det, jfr. NFFs kampreglement, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er ”særlig grunn”.

REKKEFØLGEN INNEN HVER PULJE AVGJØRES PÅ FØLGENDE MÅTE:

Lagenes rekkefølge bestemmes av poengtallet, 3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort og 0 poeng for tap.

Står 2 eller flere lag likt i poeng, avgjøres rekkefølgen av:

  1. Målforskjellen

Står fremdeles flere lag likt i poeng og målforskjell, avgjøres rekkefølgen av:

  1. Antall scorede mål: Det lag som har scoret flest mål går foran.

Står fremdeles flere lag likt, avgjøres rekkefølgen av:

  1. Resultat av innbyrdes oppgjør.

Står fremdeles flere lag likt, gjelder følgende:

  1. Avgjørelsen skjer ved loddtrekning (myntkast) i Sekretariatet med de to laglederne og et medlem av juryen eller representant fra turneringsledelsen til stede.

 UAVGJORTE KAMPER I SLUTTSPILLET:

 Ved uavgjorte kamper i sluttspillet skal kampresultatet avgjøres på følgende måte:

 Ved uavgjort målresultat; straffespark etter NFF’s reglement.

 PROTESTER:

 NFFs turneringsreglement gjelder med følgende tillegg: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i Sekretariatet (Vestlandshallen) av lagleder, senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.

Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område. Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 300 kroner. Gebyret tilbakebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.

UTVISNING - RØDT KORT:

Spiller som blir utvist, blir rapportert til juryen av dommeren. Spilleren skal automatisk stå over lagets neste kamp.

Hvis en spiller får sin utvisning nr. 2 i turneringen vil spiller bli utestengt fra flere kamper i turneringen.

ADVARSEL-GULT KORT (BORTVISNING):

Spillere som er tildelt to advarsler skal automatisk stå over lagets neste kamp. Deretter skal spilleren stå over en kamp for hver advarsel som tildeles.

Lagledelsen og spilleren plikter uavhengig av hverandre å påse at karantenebestemmelsene følges ved tildeling av advarsel.

OPPTREDEN TIL SUPPORTERE, KLUBBER/LAG, TRENERE OG LEDERE:

Dommere skal rapportere til juryen åpenbart upassende opptreden fra en klubb/lag, supportere, trenere og ledre i og i tilknytning til kamper. Det er lagledelsens ansvar å sørge for at alle som er tilknyttet klubben/laget, også supportere/foreldre, ikke opptrer på en måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Klubber og lag kan i samsvar med NFFs lover bli ilagt sanksjoner av turneringens jury for overtredelser av turneringens egne bestemmelser.

Trenere og ledere som av dommeren blir bortvist fra spillebanens nærområde eller fra lagledelsens område under kamp, mister retten til å lede laget resten av kampen, og er utelukket fra neste kamp i turneringen for samme lag, med mindre ikke annen underretning foreligger fra juryen.

Dersom utelukkelsen gir to eller flere kampers utelukkelse, er trener/leder utelukket fra å ha en funksjon på alle lag inntil sanksjonen er sonet. Slike sanksjoner blir meddelt skriftlig.

Bortvist trener/leder oppfordres til å gi skriftlig forklaring til juryen etter bortvisning, senest en time etter at kampen er avsluttet. Dersom slik forklaring ikke foreligger, vil juryens avgjørelse basere seg på dommerens rapport. Juryens avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. Juryen kan også ilegge sanksjoner til utøvere som utenfor dommerens myndighetsområde opptrer på måte som åpenbart er upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse. Opptreden som anses som åpenbart upassende, usømmelig eller egnet til å skade idrettens anseelse er når spillere, dommere, lagledere og supportere verbalt eller på andre måter opptrer slik at andre spillere, dommere, lagledere eller publikum blir utsatt for fornærmende oppførsel.  Grove overtredelser på lov og reglement blir av juryen anmeldt til Norges Fotballforbund for behandling og avgjørelse.

REGLEMENT FOR SPILLEBERETTIGELSE:

En spiller må være spilleberettiget for den klubb vedkommende representere og etter Bergen Fotballfestival sine aldersbestemmelser, em en kan etter tillatelse fra spillers klubb ha med en "gjestespiller". Samtlige spillere må kunne dokumentere sin alder ved å vise tilfredsstillende legitimasjon. Det er til enhver tid juryen som avgjør hva som er tilfredsstillende legitimasjon. Det blir foretatt flere stikkprøver under turneringen av alder og spilleberettigelse.

En spiller har generelt bare anledning til å delta på ett lag i hver årsklasse i Bergen Fotballfestival. Lag kan imidlertid få tillatelse til å benytte spillere på mer enn ett lag hvis det kan påvises at laget trenger det for å stille nok spillere (normalt minst 6 spillere) til hver kamp. Hvilke spillere dette gjelder må merkes på spillerlisten som leveres ved innsjekking.

NB! GENERELL DISPENSASJON FRA SPILLEBERETTIGELSE: Et lag kan benytte 1 spiller fra annen klubb. Dette forutsetter selvsagt at den klubben spilleren er spilleberettiget for gir sitt  samtykke. 

BRUK AV OVERÅRIGE:

Alle lag i alle klasser kan spille med 2overårige spillere. Overårig spiller kan ikke være mer enn ett år for gammel.  Lagledere skal ved innlevering av spillerliste informere turneringsledelsen om evt. spillere som har fått slik dispensasjon.

 

 

   
 

Vi takker våre sponsorer for støtten !