SundayLeague.tv

Spillerutvikling

Spillerutvikling

Vår spillerutviklingsfilosofi og formålet med SundayLeague.tv

I mine øyne er spillerutvikling en særdeles kompleks vitenskap som således vanskelig lar seg beskrive i korte vendinger, men la meg likevel forsøke...:) -Frode Samuelsen, Grûnder SundayLeague.tv

La oss begynne med å gjøre en viktig overordnet presisering. Selv om formålet med spillerutvikling er å utvikle prestasjoner, så er det viktig at utviklingsarbeidet i seg selv ikke blir en ensrettet jakt på prestasjoner. Utvikling er basert på læring, så det overordnede formålet må være å stimulere ressursene i og rundt spilleren slik at det vi kan kalle "læringsproduktiviteten" blir størst mulig gjennom hele utviklingsløpet! "Læringsproduktivitet" kan her defineres til å være "inkrementell økning i ferdigheter per anvendt ressurs". Det er vår påstand at i dette perspektivet så finnes det knapt noen akademier i hele verden som opererer på mer enn 50% av sitt potensial. Flere miljøer i Norge ligger ikke på noen måte etter de fremste fotballnasjonene og akademiene når det gjelder læringsproduktivitet! Det er ikke tvil om at de største aktørene har langt flere ressurser å sette inn, men per nå er det mye mer å hente på å strukturere og utvikle prosessene og verktøyet enn å pøse på med penger og anlegg.

Det som til syvende og sist betyr noe for enkeltspilleren, er de ressursene som tilflyter denne fra dag til dag. Som spiller har du i hovedsak 3 hovedområder der du kan etablere ditt personlige "konkurransefortrinn" (som vi sier i næringslivet)! Disse er treningsmengde, treningsinnhold og treningsmodus (i prioritert rekkefølge med bortimot eksponensiell økning ikke bare i viktighet men også i vanskelighetsgrad i forhold til gjennomføring!). Treningsmengde og belastning er relativt enkelt å kontrollere. Riktig styring av treningsinnhold krever derimot inngående kjennskap til enkeltspillerens personlig læringsbehov fra dag til dag, og evnen til å tilrettelegge for dette. Treningsmoduset (også kalt selvregulering) er ekstremt vanskelig å regulere, men her er potensialet enormt. Det handler om å få spilleren inn i et modus der læringen skjer effektivt. Her kan riktig modus gjerne gi 1000 ganger bedre effekt enn "ufokusert modus".

For å få til riktig trening, er det viktig å erkjenne at det finnes en overordnet utviklingsstige som knytter seg til de ulike treningsarenaene. Denne "stigen" skal bestiges gang etter gang, gjennom hele utviklingsløpet, for hver eneste ferdighet.  En helt sentral faktor i dette arbeidet er "den maksimalt aksepterte feilprosenten".

Figuren under er hentet fra vår modell av spillerutviklingsprosessen og viser hvilke trinn utviklingsstigen består av. Alle som har spilt eller trent fotball vet at den aksepterte feilprosenten avtar hele veien opp mot kamparenaen der poeng og prestisje står på spill (merk at vi i vår modell bruker "GAMES" i stedet for "MATCHES", da førstnevnte er kampen i et læringsperspektiv, mens "MATCHES" er kampen for poengene der den optimale prestasjonen står i fokus).

Det er derfor viktig at spilleren læres opp til å beherske hvert trinn godt nok før man prøver å klatre opp det neste, slik at suksessgraden faller innenfor den feilrammen som omgivelsene (inklusiv spilleren selv) aksepterer. Det er få eller ingen forunt å se en finte på YouTube (teori-trinnet) for så å utføre denne 10 av 10 ganger i en kamp!

En av hovedhensiktene med SundayLeague.tv er å bidra til at spilleren og miljøet rundt denne, får tilgang til en metodikk og tilhørende verktøy som gir muligheter for en strukturert og motiverende ferdighetsutviklingsprosess. Gjennom koblingen til konseptet Skill-Matrix, gis spilleren mulighet til å måle sitt nivå og la dette være retningsgivende for sitt utviklingsarbeid. Figuren under viser nivåene som benyttes i en typisk fotballteknisk ferdighet.

Et annet viktig formål med SundayLeague.tv er å dekke behovet for tilgang til utviklingstrinnet "Uformelt Spill". Den uorganiserte løkkefotballen er tilnærmet død i 2013, og uten dette trinnet mister de aller fleste spillerne store deler av sitt "egentreningsrepertoar" underveis mot kamparenaen da spranget opp til å beherske dette på lagtreninger og videre i kamp blir for stort. Dette er kanskje en av de viktigste grunnene til av Norge har altfor få (les: ingen!) tekniske spillere på høyt internasjonalt nivå i dag!